Cognitieve ontwikkeling: ik ontdek (DV) (2006-2007)

Het accent ligt hier op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling bij kleuters:
 • Hoe kan je de denkontwikkeling bij kleuters stimuleren?
 • Hoe kan je het getalbegrip, classificeren en seriëren bij kleuters stimuleren?
 • Hoe kan je hen inzichten rond natuur laten opdoen?

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

Toelichting:
Je werkt aan de volgende algemene beroepscompetenties:
 • Verwerven en verwerken van informatie
 • Creativiteit
 • Omgaan met probleemsituaties
 • Kritische reflectie
 • Samenwerken
 • Communicatie
 • Denk-en redeneervaardigheid
 • Leergierigheid
 • Taal

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Je werkt tevens aan de volgende specifieke beroepscompetenties: Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • ben je op basis van de achtergrond bij deze module in staat om de cognitieve ontwikkeling bij kleuters te stimuleren doorheen de uitwerking van een thema
 • kun je hiertoe ervaringssituaties (met aangepaste materialen) creëren en op een ervaringsgerichte manier begeleiden
Als opvoeder
 • heb je aandacht voor attitudevorming bij kleuters in verband met de natuur. Je begeleiding is gericht op respectvol omgaan met, zorg dragen voor en verbondenheid met de natuur.
Als organisator
 • kun je de ervaringssituaties plannen binnen een evenwichtig opgebouwd dag- en weekschema, waarin ook de andere ontwikkelingsdomeinen een plaats krijgen
 • heb je oog voor een veililg en hygiënisch verloop van de ervaringssituaties
Als innovator en onderzoeker
 • kun je je eigen didactisch handelen kritisch bekijken en bijsturen met het oog op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling bij kleuters.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je moet de basisprincipes van het EGKO kennen. Je moet een schriftelijke voorbereiding van een activiteit kunnen uitwerken, met aandacht voor beginsituatie, doelen, organisatie, inhoud, de impulsen en de ervaringen die kleuters opdoen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Moduleboek: 'Cognitieve ontwikkeling: ik ontdek (DV)'
 • Het Ontwikkelingsplan van het Katholiek Onderwijs
 • Studiehandleidingen en handboeken bij de deelmodules
 • Videomateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • stage
 • Andere: monitoraten, begeleide wandeling

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
11261840
Code:
11261840
Vakcoördinator:
Leen Buts
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands