Deontologie en ethiek (2006-2007)

Arbeidsrecht en sociale zekerheid; rechten en plichten verbonden aan uw beroep; patiëntenrechten; beroepsgeheim; discussiemomenten over actuele deontologische en ethische thema's uit de gezondheidszorg

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten leren de deontologische principes van hun vakdomein kennen. Studenten kennen hun beroepsmatige rechten en plichten Studenten kunnen een standpunt in een etische discussie goed beargumenteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Liesbet De Bot, 2005, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Elke student maakt een werk in groep. Per groep kies je een ethisch probleem (uit de gezondheidszorg). Dit probleem ga je benaderen door rekening te houden met economische, maatschappelijke, juridische, ethische en psychologische belangen. Elke groep krijgt 45 minuten de tijd om dit ethisch probleem voor te leggen aan de groep en je medestudenten aan te zetten tot een standpunt. Van dit groepswerk schrijf je een verslag over de voorbereiding (inhoud en proces) en een korte evaluatie van het voorbrengen voor de groep
OA:
06021281
Code:
06021281
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands