analoge technieken pract (2006-2007)

Niet-lineaire analoge systemen met operationele versterkers - Klein-signaal versterkers bij lage frequenties - Terugkoppelversterkers - Stabiliteit - Gebruik van Bodediagramma - Oscillatoren - Vermogenversterkers - Klas A vermogenversterker - Seriebalans versterker (klas B) - Balansschakelingen in klas A en klas B -Gestabiliseerde voedingen - Lineair gestabiliseerde voedingen - Schakelende voedingen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De student kan : - schakelingen met operationele versterkers analyseren en ontwerpen, rekening houdend met factoren als terugkoppeling en stabiliteit. - Analyseren en ontwerpen van versterkerschakelingen. - Analyseren en ontwerpen van vermogenversterkers en gestabiliseerde voedingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Netwerkstellingen Diodes en eenvoudige schakelingen Transistors en eenvoudige schakelingen Operationele versterkers en lineaire analoge schakelingen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Verwijzingen naar interessante websites Literatuur (verplicht of aanbevolen) Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits van Coughlin & Driscoll Design of Analog Integrated Circuits and Systems van Laker & Sansen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

In een goed uitgerust labolokaal beschikken de studenten elk over een scoop, functiegenerator, voeding, multimeter en een PC met internetaansluiting en de nodige software om de labo-opdrachten uit te voeren. Zij werken individueel of in groepjes van twee.

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200322
Code:
03200322
Vakcoördinator:
Vic Van Roie
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands