Algemene en beschrijvende chemie (2006-2007)

In de cursus Algemene en beschrijvende chemie ligt het accent op de studie van de materie zelf, hun eigenschappen, veranderingen en enkele toepassingen. De basis van deze cursus vormt de definiƫring van materie en de behandeling van verschillende reactieklassen. Eens deze basis is gelegd worden in een logische volgorde de fijnstructuur van het atoom, de vorming van chemische bindingen en de daaruit resulterende verbindingen bestudeerd. Vervolgens komen de relatie tussen de elementaire opbouw van de materie en een aantal fysische eigenschappen van zowel zuivere stoffen als mengsels aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Competenties - De studenten kunnen zuivere stoffen correct benoemen en er de chemische formule voor schrijven. Ze kunnen stoffen herkennen en classificeren en bijgevolg de bijhorende reacties correct neerschrijven in reactievergelijkingen. - De studenten kunnen de fijnstructuur van stoffen afleiden uit de opbouw van de samenstellende atomen. - De studenten kunnen zowel eenvoudige organische als anorganische stoffen weergeven in Lewisdiagrammen en hieruit hun ruimtelijke structuur afleiden. - De studenten kunnen chemische en fysische eigenschappen van stoffen kaderen vanuit het periodiek systeem. Ze kunnen trends herkennen en verklaren, evenals de afwijkingen op deze trends. - De studenten kunnen de chemische bindingen en de ruimtelijk structuur van verbindingen gebruiken om de interacties tussen deeltjes te interpreteren en/of te verklaren. - De studenten kunnen de invloed van opgeloste stoffen op oplossingen berekenen. Ze kunnen gegevens over fysische eigenschappen van oplossingen uit tabellen en grafieken interpreteren. Extra competenties - De studenten kunnen de verschillende aangeleerde principes van de chemie integreren en meer complexe probleemstellingen als dusdanig oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- gevolgde vakken: geen - doorgenomen literatuur: geen - verworven competenties: basiskennis algemene wiskunde

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- M. Van Der Borght, Reinhilde Nackaerts, Rina Thys, Algemene en Beschrijvende Chemie. niet-gepubliceerde cursus, 2004, KHKempen, Geel, 136 p - H. Ellis, R.D. Harrison, H.D.B. Jenkins, Book of Data, 2003, Pearson Education Limited, Edinburgh, 166 p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Een gedetailleerde concretisering van de competenties is beschikbaar voorafgaandelijk aan elke oefeningenreeks en wordt weergegeven als studietips. Type-oefeningen worden in de cursus en tijdens de lessen gegeven. Ook wordt een voorbeeldexamen volledig besproken in de laatste les van het semester. Het examen wordt in twee keer afgenomen. In november wordt een tussentijdse schriftelijke test afgenomen waarin voornamelijk naamgeving en reacties aan bod komen. Het schriftelijke examen in januari bestaat uit een variatie aan vragen: formuleren van definities, de juistheid van een uitspraak beoordelen, een uitspraak verklaren, Lewisnotaties uitwerken, grafieken maken en interpreteren, rekenoefeningen etc. Studenten hebben tijdens het hoorcollege de gelegenheid om vragen te stellen. Oefeningen worden door de studenten thuis uitgewerkt. De oplossingen van deze oefeningen worden op Toledo geplaatst. Indien studenten nog vragen hebben over de gemaakte oefeningen kunnen ze hier vragen over stellen in een afgesproken moment tijdens de les. Ook buiten de lesuren en per mail kunnen vragen gesteld worden. De PowerPointpresentaties en andere bijkomende informatie wordt op Toledo ter beschikking gesteld.
OA:
06020060
Code:
06020060
Vakcoördinator:
Mik Van Der Borght
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands