Concepten in de geriatrische verpleegkunde (2006-2007)

Binnen concepten geriatrische verpleegkunde wordt er o.a. stilgestaan bij multtidisciplinair werken, preventieve aspecten, aandacht voor woon- en leefklimaat, gerontologie en geriatrie, ethische aspecten, revalidatie en wetgeving. Het gaat hierbij om universele principes die los van de setting geïmplementeerd kunnen worden. Het doel is om deze concepten te gebruiken in het klinisch geriatrisch redeneren ten aanzien van specifieke patiëntensituaties.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Als geriatrisch verpleegkundige is het een must om kritisch en creatief te kunnen/durven nadenken. Aangezien ouderen zich in een broos evenwicht bevinden dienen linken gelegd te worden tussen aandachtsgebieden. De holistische benadering is zeker bij oudere personen erg belangrijk.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
Het pasklare antwoord is, zeker binnen geriatrie, niet vaak voorhanden. Als verpleegkundige, functionerend op bachelorniveau, dien je de reeds ontwikkelde kennis, attituden en vaardigheden te integreren om aldus specifieke problemen bij ouderen gefundeerd aan te pakken.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
Toelichting:
De vermelde competenties slaan op elk deelconcept dat binnen dit OA wordt toegelicht. Bij het geïntegreerd aanwenden van deze competenties geeft men blijk van beheersing van dit OA.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

De deelconcepten welke te maken hebben met preventief werken, zorg voor woon- en leefklimaat, gerontologie en geriatrie, multidisciplinair werken worden geïntegreerd tijdens een mondeling examen beoordeeld. Dit wordt door de studenten aan de hand van een gekozen casus voorbereid. Daarnaast wordt er voor multidisciplinair werken ook een opdracht uitgewerkt. Ethische aspecten wordt permanent geëvalueerd aan de hand van opdrachten. Recht en wetgeving wordt getoetst met een schriftelijk examen. De contacten met de docenten verlopen via e-mail.
OA:
03294700
Code:
03294700
Vakcoördinator:
Kristel Thijs
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands