Frans (2006-2007)

De leerstof uit het eerste en het tweede jaar wordt herhaald, uitgebreid, uitgediept of vervolledigd. Thema's: Er worden enkele themata behandeld die aansluiten bij de gekozen optie (b.v. de mensenrechten, het vredegerecht, de gerechtsdeurwaarder, de soorten rechtbanken). De studenten moeten bovendien in staat zijn een sollicitatiegesprek te voeren. Communicatieve items: Vooral de meer beroepsgerichte wendingen worden ingeoefend. Zo leren de studenten iemand uitnodigen en ontvangen, onderhandelen, een stellingname verdedigen en beargumenteren, de weg vragen en uitleggen met verwijzing naar referentiepunten. Tot slot leren de studenten vlot telefoneren (info vragen en geven, doorverbinden, boodschappen noteren, reageren op storingen). Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen een Franse tekst verstaan en navertellen in eigen woorden. De studenten kunnen een gesprek voeren in het Frans over domeinspecifieke onderwerpen. De studenten kunnen een Frans sollicitatiegesprek voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het tweede jaar verworven heeft, kan toegelaten worden tot de cursus.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: FAO-oefeningenprogramma

B. Verplichte leermiddelen

Er is een eigen syllabus gebaseerd op deels begeleid en deels zelfstandig leren. Hierin zijn enkele lessen van Bastiaenen "Terminologie économique, financière et administrative" opgenomen om de kennis van de specifieke woordenschat uit de algemeen economische leefwereld te vergroten. Voor de computerondersteunde zelfstudie kan de student beschikken over de nodige software om thuis te oefenen. Alles staat ter beschikking op het electronisch leerplatform Toledo.

C. Aanbevolen leermiddelen

Op het elektronisch leerplatform Toledo staat de nodige software voor computerondersteunde zelfstudie. Enkele tijdschrift- of krantenartikels dienen als vertrekpunt voor het mondeling examen. La justice en Belgique (Belgische Ministerie van Justitie, 2005) Bébé à bord. Tout sur vos droits et obligations. (Euromut, 2005)

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

De cursus is gebaseerd op deels begeleid en deels zelfstandig leren. In de syllabus zijn enkele lessen van Bastiaenen "Terminologie économique, financière et administrative" opgenomen om de kennis van de specifieke woordenschat uit de algemeen economische leefwereld te vergroten.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Begeleiding via leerplatform en FAO-oefeningenprogramma
OA:
08272410
Code:
08272410
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Frans