Engels: bedrijfseconomisch (2006-2007)

- Zakelijke correspondentie : na een algemene introductie tot het schrijven van zakelijke brieven in het Engels worden de belangrijkste types aangeboden in de vorm van gevarieerde schrijfopdrachten. - Business English : de volgende themata worden aangebracht : bedrijfsorganisatie, de financiële aspecten van zaken doen, klachten en verontschuldigingen, het productieproces, het verkoopsproces en personeelszaken. Het jargon dat hoort bij deze themata wordt eerst door de studenten zelf gestudeerd (computerondersteunde zelfstudie) en nadien ingeoefend en toegepast in de klas door middel van presentaties, role plays, teksten, woordenschatoefeningen, luisteroefeningen en vertaalzinnen. - Grammatica : knelpunten worden in de les herhaald en door de studenten d.m.v. computerondersteunde zelfstudie ingeoefend. - Vertaalzinnen : de aangebrachte woordenschat en grammatica worden ingeoefend in vertaalzinnen (N-E). - Communicatieve items : die items die nodig zijn voor het inoefenen van de thema's worden geïntroduceerd of herhaald d.w.z. telefoneren, vragen stellen, presenteren, onderhandelen. - Lexicon : studenten verwerken de aangebrachte woordenschat- en voorzetseloefeningen d.m.v. computerondersteunde zelfstudie. Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- De studenten kunnen zich vlot en correct uitdrukken in zakelijke situaties. - De studenten kunnen een aantal zakelijke brieven opstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie geslaagd is in het eerste jaar, kan deelnemen aan de lessen van het tweede jaar.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus . Verplichte en/of aanbevolen lectuur Aan de studenten worden 5 artikels bezorgd uit Engelse economische tijdschriften. Eén van deze artikels wordt besproken tijdens het mondeling examen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08270750
Code:
08270750
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Engels