uitrusting van gebouwen (2006-2007)

1. Verwarming a. Brandstoffen. Verbranding. Rendementen. Eigenschappen van vloeibare en gasvormige brandstoffen. Verbranding, stoëchiometrische verbranding, theoretische luchthoeveelheid, luchtovermaat, vlamsnelheid, vlamstabiliteit, kleur van de vlam. Rookgasanalyse, rendementen : ketelrendement, seizoenrendement b. Branders : voor vloeibare en gasvormige brandstoffen, lage NOX-branders. c. Productie van sanitair warm water 2. Luchtbehandeling a. Mollierdiagram voor vochtige lucht b. Toestandsveranderingen van vochtige lucht c. Overzicht luchtbehandelingssystemen d. Regelingen van luchtbehandelingssystemen 3. Ventilatie Basisbegrippen uit de EPR-regelgeving 4. Alternatieve systemen Warmtepompsystemen en zonnecollectoren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

J. Ver Elst, 2006, Uitrusting van gebouwen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Elektronisch leerplatform opgesteld in kader van OOF-project : Rationeel energieverbruik in gebouwen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Naast het hoorcollege worden een aantal proefopstellingen in het labo toegelicht en enkele technische installaties in gebouwen bezocht.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202910
Code:
03202910
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands