Sociologie (2006-2007)

- Historiek van het sociologisch denken - Cultuur - Socialisatie - Sociale participatie - Sociale ongelijkheid - België en Vlaanderen in cijfers

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: geschreven pers

B. Verplichte leermiddelen

DEVILLE, A. & VANDONINCK, R., Sociologie voor maatschappelijk assistenten, 2005, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04230020
Code:
04230020
Vakcoördinator:
Ria Vandoninck
Semester:
1of2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands