Redactie en analyse van juridische teksten (2006-2007)

1) Ontleding wetgeving: aan de hand van de lezing van enige wetteksten betreffende diverse rechtstakken wordt getracht inzicht te verschaffen in wetgevingstechnieken. 2) Ontleding rechtspraak: analyse van vonnissen en arresten. Aan de hand van de lezing van deze gerechtelijke beslissingen wordt de studenten het daarbij typisch taalgebruik bijgebracht. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de opbouw van de vonnissen en arresten en hen wordt geleerd de draagwijdte van dergelijke uitspraken in te schatten. Dit alles wordt geplaatst in het kader van de rechtspraktijk waarmee de docent dagelijks wordt geconfronteerd. 3) Tekstanalyse: meerdere artikelen (rechtsleer) op algemeen zowel als op specifiek vlak (burgerlijk, gerechtelijk, sociaalrechtelijk, strafrechtelijk) worden besproken, meestal in relatie met de vonnissen en arresten waarnaar in deze teksten wordt verwezen. 4) Redactie van juridische teksten: de studenten wordt bijgebracht hoe zij op de meest adequate wijze een juridisch onderbouwde tekst kunnen opstellen. Hierbij wordt verwezen naar voorgelegde modellen briefwisseling, contracten, teksten. 5) Opzoekingen: de studenten wordt opgelegd via internet wetten en vonnissen/arresten op te zoeken en dit met een minimum aan verstrekte data (enkel een datum of een kernwoord).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student moet geslaagd zijn voor het 2° programmajaar.

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: Wetgeving, rechtspraak, modellen

B. Verplichte leermiddelen

Het op te zoeken of door de docent verstrekte lesmateriaal INTERUNIVERSITAIRE COMMISSIE JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN, 2000, Juridische verwijzingen en afkortingen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 203 p. JURA-databank

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272390
Code:
08272390
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands