Algemene verpleegkunde, deel 2 (2006-2007)

Wat is heelkunde? De structuur van de intacte huid De wondgenezing WCS- classificatiemodel Factoren die de wondheling beinvloeden Observatie en rapportage bij wondzorg Wondzorg ( praktijk) hechtingen droog antiseptische verbanden vochtig antiseptische verbanden drainverbanden wiekverbanden wondinstillatie wondspoelingen opnemen van stalen wondvocht voor onderzoek Verder worden ook de verpleegkundige aspecten bij puncties en transfusies behandeld en de verpleegkundige zorgen aan het spijsverteringsstelsel. Dieetleer. Deze cursus behandelt de meeste voorkomende diëten in relatie tot de preventie en behandeling van allerlei aandoeningen. De diëten die aan bod komen zijn o.a. het het diabetesdieet, het energie- en eiwitverrijkt dieet en de meest belangrijke diëten bij maagdarm aandoeningen. Voor al deze diëten wordt gestart met het geven van de dieetprinicipes, waarna de studenten op zoek gaan naar productinformatie a.h.v. een casus die door hen uitgewerkt wordt. De gevonden informatie wordt kritisch beoordeeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
Toelichting:
De studenten kunnen adequaat handelen bij het uitvoeren van de volgende verpleegtechnische handelingen hechtingen wiekverbanden drainverbanden droog antiseptische verbanden vochtig antiseptische verbanden wondzorg bij stomie patiënten wondinstillatie en wondspoeling zorgen aan het spijsverteringsstelsel zorgen bij puncties zorgen bij transfusies De studenten kennen de definitie, indicaties ( evt soorten, aandachtspunten, nadelen) van de hogervernoemde interventies om er rekening mee te houden bij het informeren van de patiënt, bij het uitvoeren van de interventie en het rapporteren achteraf De studenten kunnen de interventies uitvoeren rekening houdend met de basisprincipes (veiligheid, beleving, zelfzorg en inspraak, comfort, hygiëne, asepsis, ergonomie, economie en ecologie) De studenten kunnen zich aanpassen aan de wijzigende omstandigheden waarin de interventies moeten gebeuren De studenten kunnen systematisch handelen bij het uitvoeren van de interventies

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Verpleegkundige diagnostiek Basisverpleegkunde eerste jaar Dieetleer. Voedingsleer eerste jaar

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Syllabus en toegevoegde bijlagen Cursus en handboek eerste jaar.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
09287080
Code:
09287080
Vakcoördinator:
An Gers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands