Spaans 2 (2006-2007)

Met meer dan 350 miljoen gebruikers in meer dan twintig landen is het Spaans een van de grote wereldtalen. Ook in het handelsverkeer binnen de EU heeft het zijn plaats verworven en is het nog steeds in opmars. In deze tweejarige cursus wordt uitgegaan van de praktische eisen die economie en handel stellen aan de communicatie in een moderne vreemde taal. Het gebruikte handboek leidt naar niveau A1plus van het Europees Referentiekader en is een eerste stap in de voorbereiding tot het 'Certificado de Español Comercial' als het Eruopees Taalcertificaat Spaans. Het tekstboek bestaat uit 18 lessen met een geïntegreerd oefengedeelte en bijlagen. In elke les worden nieuwe talige en interculturele competenties aangereikt aan de hand van realistische scenario's uit de dagelijkse bedrijfsvoering van een fictieve Spaanse onderneming. Er is ook andacht voor culturele informatie, naast bereoepsgerelateerde thema's uit de Spaanstalige wereld. Telkens wordt op overzichtelijke wijze het aanbod van communicatieve en grammaticale onderwerpen per les samengevat. Per les zijn er op het einde afwisselende oefeningen voorzien om de kennis van grammatica en woordenschat te verstevigen en om de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid langzaam maar zeker te ontwikkelen. Voor een groot deel van de gepresenteerde teksten is eveneens een audio-cd beschikbaar. Te damos la bienvenida en el Mundo Hispánico!

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Aangezien gestart wordt vanaf nul,is er geen specifieke voorkennis vereist. Enige kennis van een andere Romaanse taal is een voordeel, maar geen voowaarde.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Beck, Christine e.a. Español Profesional 1, Spaans voor bedrijf en beroep 2006, 1ste druk Intertaal, Amsterdam/Antwerpen 206p. ISBN-10: 90 5451 6569

C. Aanbevolen leermiddelen

www.intertaal.nl en www.intertaal.be voor aanvullend oefenmateriaal. Van dezelfde uitgever is eveneens een werkboek deel 1 verkrijgbaar.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De student heeft steeds de mogelijkheid tot individueel contact met vragen over de leerstof.
OA:
02254501
Code:
02254501
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Spaans