agrarische bouwkunde en klimatisatie (2006-2007)

Bioklimaat - Warmteproductie en warmte-afgifte van homeotherme dieren zowel bij basaalmetabolisme als in productietoestand - Netto energie productie en thermische energie - Invloed van de omgevingstemperatuur op de warmteafgifte en warmteproductie - Het comfortgebied voor huisdieren - Relatieve vochtigheid en andere milieufactoren - Stalklimatisatie - Warmte-, vocht- en gassenbalans in een gebouw - Berekenen van het ventilatiedebiet en de verwarmingscapaciteit - Regeling door middel van klimatisatie-apparatuur Ontwerpen van landbouwbedrijfsgebouwen - Functionele eisen - Externe eisen o.m. milieu-eisen - Wettelijke voorschriften - Bouwproces - Historische boerderijbouw in ons land - Bouw van veestallen - Thermodynamische grondslagen - Bouwmaterialen - Uitvoering - Huisvesting van rundvee - Melkveestallen - Jongvee - Vleesvee - Huisvesting van varkens - Kweekvarkensstal - Organisatie zeugenbedrijf - Vleesvarkensstal - Gesloten bedrijf - Huisvesting van pluimvee - Leghennen - Slachtkippen - Moederdieren Geleid groepswerk: Specifiek ontwerp van een landbouwbedrijf /veeteeltbedrijf

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Principes van de sterkteleer Berekenen van isostatische constructies Herkennen van hyperstatische constructies Thermodynamica: warmteoverdracht door geleiding, straling en convectie Voorschriften voor bouwkundig tekenen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus: bioklimaat Eigen cursus: agrarische bouwkunde handboek: huisvesting van jongvee en melkvee huisvesting van varkens Eigen cursus: huisvesting van pluimvee Studiebezoeken aan landbouwgebouwen

C. Aanbevolen leermiddelen

WATHES C.M., CHARLES D.R., Livestock Housing, CAB International, 1994, [ISBN 0-85198-774-5] CLO-DvL, AgriCONSTRUCT, trimestrieel tijdschrift Literatuur: MATON A., DAELEMANS J., LAMBRECHT J., De huisvesting van dieren (met geactualiseerde aanvullingen), [ISBN 90-70142-19-8]

A. Types

 • hoorcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202361
Code:
03202361
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands