Preventieve aspecten (2006-2007)

OLA Preventieve gezondheidszorg De lessen zijn gericht op diverse thema's in de actualiteit van de preventieve sector. Studenten leren tevens kritische bedenkingen formuleren bij preventieve projecten en screeningsprogramma's. Men leert op een duidelijke wijze een concreet en gefundeerd antwoord te formuleren op vragen m.b.t. vaccinaties. Er wordt stilgestaan bij de preventieve kind- en jeugdgezondheidszorg (zuigelingen, het jonge kind en adolescenten). Studenten kunnen de rol van de sociaal verpleegkundige bij de strijd tegen infecties in gesloten gemeenschappen beschrijven. Van de studenten wordt verwacht dat men kritisch leert denken m.b.t. deze materie, een gepaste persoonlijke mening kan formuleren en dat men deze kan beargumenteren. Deze combinatie van kennis, inzicht en kritische reflectie wordt als dusdanig beoordeeld in een schriftelijk examen. . OLA Preventie en bescherming op het werk Studenten maken kennis met aspecten van welzijn op het werk en de rol van de sociale verpleegkundige hierin. Studenten verwerven inzicht in bijv. de diverse vormen van gezondheidstoezicht, de wettelijke beschermingsmaatregelen en de historische evolutie, beginselen van risico-analyse, psychosociale begeleiding op het werk (stress, pesten op het werk, absenteïsme, enz.) en andere taken van de bedrijfsverpleegkundige en de belangrijkste actoren binnen deze setting. De bedrijfsverpleegkundige aspecten worden behandeld door F. Diepstraten. Hierbij wordt tevens een bezoek aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van Umicore Olen georganiseerd. Specifieke en gespecialiseerde thema's binnen bijv. de risico-analyse en het medisch onderzoek worden behandeld door Dr Alofs. Er wordt één geïntegreerd examen afgenomen van beide delen.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De zorgvrager in de sociale context 2Ba vpk Anatomie en fysiologie 1Ba vpk

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Van Miert monique, 2006-2007, Preventieve geneeskunde. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Diepstraten François, 2006-2007, Bedrijfsverpleegkunde. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Aanvullend cursusmateriaal Dr. Alofs

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

Preventie en bescherming op het werk: - hoorcolleges - begeleide zelfstudie - bedrijfsbezoek - opdrachten Preventieve gezondheidszorg: - hoorcolleges - begeleide zelfstudie - opdrachten

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Preventieve gezondheidszorg: schriftelijk + mondeling werkstuk vaccinaties presentatie artikel (actualiteit) Preventie en bescherming op het werk: Schriftelijk examen
OA:
09289420
Code:
09289420
Vakcoördinator:
Cois Diepstraten
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands