Uitdieping Engels (2006-2007)

Net zoals in de cursus Uitdieping Engels in het tweede jaar, ligt de nadruk op teksten en programma’s rond culturele aspecten van de Angelsaksische wereld. Daarnaast komen teksten uit didactische tijdschriften en vakbladen aan bod. Deze ingrediënten worden aangevuld met een verdieping in enkele literaire genres die minder aandacht krijgen in de cursus ‘Onderwijsvak Engels’. Een laatste belangrijk ingrediënt is het gebruik van allerhande didactische software.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert - Studenten kunnen zelfstandig en in groep werken aan de 4 vaardigheden. - Ze kunnen relevante didactische tijdschriftartikelen zoeken, evalueren en ideeën ervan toepassen. Als cultuurparticipant - Studenten kunnen aspecten van de Engelstalige cultuursfeer toelichten. - Ze tonen interesse voor Engelstalige lectuur in allerlei genres. Als innovator - Studenten kunnen didactische software integreren in het vak Engels.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Onderwijsvak Engels en Uitdieping Engels in 2 Baso. Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Onderwijsvak Engels en Uitdieping Engels 2 Baso.

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- teksten uit vaktijdschriften en dag- en weekbladen; - literatuurlijst; - andere leermiddelen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Individuele begeleiding en groepsbegeleiding tijdens de verschillende modules.
OA:
10254850
Code:
10254850
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Engels