elektrische installaties (2006-2007)

Beschermen van personen en goederen bij elektrische installaties. Er wordt uitgegaan van de bijhorende normen en het AREI. Speciale aandacht gaat naar beschermen van personen tegen elektrische schokken door rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking. De verschillende aardingssystemen bij ontrechtstreekse aanraking worden aangehaald. Bescherming van de installatie tegen overstroom (overbelasting en kortsluiting). Hierbij worden kabels met de bijhorende beschermingsinrichting berekend. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt besteed aan kortsluitstroomberekingen. Daarnaast moet een istallatie beschermd worden tegen overspanningen en overstromen door uitwendige invloeden. Ook de uitbating van een elektrische installatie komt aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, ge├»nspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis componenten elektriciteitssysteem

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202100
Code:
03202100
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands