Theorie toegepaste voedings- en dieetleer (2006-2007)

De cursus start met de bespreking van de verschillende vormen van voeding met gewijzigde consistentie : indicaties, toedieningstechnieken, complicaties, samenstelling en producinformatie van enterale en parenterale voeding worden behandeld. De studenten leren op een objectieve manier informatie verzamelen over klinische drinkvoedingen en sondevoedingen, deze producten kritisch beoordelen, inschakelen in een dieet en adviezen formuleren over het gebruik ervan. Daarnaast worden de voedingsadviezen bij kanker, AIDS, COPD en allergie besproken in theorie en praktijk. Hierbij wordt steeds een link gelegd tussen de ziekte en het dieet. De studenten leren een gepaste dieetbehandeling opstellen en het dieetadvies vertalen naar de praktijksituatie. Hierbij worden verschillende stappen doorlopen gaande van gegevensverzameling, probleemanalyse, algemene en praktische adviezen tot begeleidingstips.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
Toelichting:
- De studenten kunnen voor de verschillende vormen van voeding met gewijzigde consistentie aangeven wat de indicaties , de toedieningstecnhnieken en de kenmerken zijn. - De studenten kennen de mogelijke complicaties van sondevoeding en parenterale voeding en weten hoe deze kunnen voorkomen of behandeld worden. - De studenten kunnen een verband leggen tussen de pathologie en het dieetadvies. - De studenten kunnen voor de verschillende ziektebeelden de dieetkenmerken beschrijven en vertalen in een dieetadvies. - De studenten kunnen informatie verzamelen over klinische drinkvoedingen en sondevoedingen, deze producten kritisch evalueren, ze op een verantwoorde manier inschakelen in een dieet en begeleidende tips formuleren bij het gebruik ervan. - De studenten kunnen recente tendensen in de productontwikkeling en klinische diëtetiek opvolgen en kritisch analyseren om op basis hiervan adviezen continu bij te sturen. - De studenten kunnen wetenschappelijke informatie over voeding vertalen in een praktisch dieetadvies.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • Andere: productinformatie van dieetproducten

B. Verplichte leermiddelen

Huysmans Veerle, 2006. Toegepaste voedings- en dieetleer. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Productinformatie van klinische drinkvoedingen en sondevoedingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
06021650
Code:
06021650
Vakcoördinator:
Veerle Huysmans
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands