Capita selecta sociale wetenschappen (2006-2007)

OLA Sociaal filosofische aspecten De student leert redeneren vanuit het kruispuntdenken. Vanuit sociaal filosofisch perspectief worden de individualiserende en de politiserende hulpverlening bestudeerd en getoetst aan de hand van praktijksituaties. In overleg met de studenten wordt een specifiek onderwerp -bij wijze van exemplarisch voorbeeld- uitgewerkt. Verder wordt er o.a. stilgestaan bij de confrontatie als sociale hulpverlener met armoede en de gevolgen ervan. OLA Sociologische aspecten De studenten maken kennis met het systeemdenken. Het systeemdenken biedt een theoretisch kader om de complexiteit van menselijke problemen te verkennen. Het gedrag van mensen begrijpen en veranderen betekent werken met de cliëntsystemen. De communicatietheorie wordt kort geanalyseerd. De studenten krijgen hierbij een aantal inzichten die hen kunnen inspireren bij het analyseren van cliëntsituaties. OLA Pedagogische aspecten In het gedeelte pedagogie wordt vooreerst de psychologische ontwikkelingstheorie van Erikson en de specifieke ontwikkelingstaken per leeftijdsfase uitgediept. De leeftijdsfasen van zuigeling tot de puberteit worden extensief besproken. Vervolgens wordt een pedagogisch referentiekader besproken waar de essentiële pedagogische categorieën van het opvoedingsgebeuren inzichtelijk uitgewerkt worden. Er wordt gewerkt met casusmateriaal en het eigen opvoedingsgebeuren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Verheyen Peter , Sociologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Vandebroek, E. (1997) Systeemgerichte methoden in de hulpverlening. Maklu, Uitgeverij. ISBN 9789053506233 Van den Eynde Ine. Filosofische en ethische vraagstukken in de sociale verpleegkunde. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09289441
Code:
09289441
Vakcoördinator:
Peter Verheyen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands