Visual Basic (2006-2007)

De cursus beschrijft de manier waarop in Visual Basic 2005 de beschikbare gereedschappen kunnen gehanteerd worden om een algoritme te schrijven in de vorm van een programma. Hierbij zijn besturingselementen, gebruik van variabelen, procedures, enkel- en meervoudige selectie, iteraties, arrays, zoekmethoden en sorteeralgoritmes, werken met meerdere formulieren, foutafhandeling en het hanteren van sequentiële bestanden belangrijke onderdelen. Er gaat ook aandacht naar de interactie met andere toepassingen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
Toelichting:
De studenten moeten een bepaald probleem kunnen analyseren. Zij bepalen wat de noodzakelijke input is, de gewenste output is, en zij zijn in staat de nodige instructies te bepalen die deze gewenste output zullen genereren. Zij kunnen de aldus ontwikkelde werkwijze verwoorden in Visual Basic 2005. De studenten kunnen hun oplossing onderwerpen aan een onderzoek naar robuustheid, en kunnen de nodige gestructureerde foutafhandeling integreren in hun oplossing. Studenten kunnen op basis van een omschrijving van een gewenste output een algoritme samenstellen dat deze output genereert (binnen het kader van de bestudeerde items).

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen de meest gebruikelijke besturingselementen, controlestructuren en iteraties op een correcte wijze toepassen. Studenten kunnen inlezen en wegschrijven van een sequentieel bestand programmeren in VB 2005. Studenten kunnen VB 2005 in interactie met andere applicaties gebruiken. Studenten kunnen op een correcte wijze gebruik maken van n-dimensionale arrays. Studenten kunnen de zoekmethoden en sorteeralgoritmes op een juiste manier hanteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis windows. Vermogen tot het maken van abstracties.

A. Type

  • handboek
  • Andere: Typevoorbeelden op de netwerkschijven
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Handboeken: FRANS, ROGER (2006) Leren programmeren in Visual Basic 2005 1/2. Geel: Campinia Media vzw. FRANS, ROGER (2006) Leren programmeren in Visual Basic 2005 2/2. Geel: Campinia Media vzw.

C. Aanbevolen leermiddelen

Eigen demonstratieprogramma's : beschikbaar op het netwerk van de school tijdens het lopende semester, en beschikbaar op de leeromgeving (Toledo) op het einde van een semester.

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van auto-instructieve handboeken. Op deze wijze kunnen de studenten (achteraf) de materie makkelijk hernemen. Tijdens de lessen wordt overigens gebruik gemaakt van andere demovoorbeelden die de materie belichten vanuit een ander gezichtspunt. De studenten worden ertoe aangezet de bijhorende oefeningen te maken.

A. Types

  • open boek
  • praktische proef

B. Omschrijving

Tijdens de evaluatie mogen de studenten gebruik maken van hun handboek(en), afgedrukte oefeningen, afgedrukte voorbeeldoefeningen en afgedrukte hand-outs van powerpointvoorstellingen. Het gebruik van digitale opslagmedia is tijdens de evaluatie niet toegelaten. De voorgelegde evaluatie-oefening(en) is (zijn) steeds synthese-oefeningen. Hierbij moeten de studenten op zoek gaan naar de meest efficiënte oplossing en deze verwoorden in een robuust programma. Tijdens het verwerken van de behandelde items per les, kunnen de studenten meteen vragen stellen over resterende onduidelijkheden. Bij het uitwerken van gegeven opdrachten kunnen ze beroep doen op individuele ondersteuning. De oplossingen, meestal voorzien van commentaar, worden hen nadien ter beschikking gesteld.
OA:
03201850
Code:
03201850
Vakcoördinator:
Rudi Roodhooft
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands