Concepten in de geriatrische verpleegkunde (2006-2007)

De cursus gaat in op verouderen, zowel op lichamelijk als psychologisch vlak. Hoe wordt men oud, hoe wordt men wie men geworden is? Ouderen worden broos en gemakkelijker ziek. De presentatie van ziektebeelden kan veranderen. In de zorg staat een multidisciplinaire aanpak centraal. Belangrijk is dus dat zorgverleners elkaars deskundigheid kennen. Zowel in thuiszorg als intramuraal is casemanagement nodig. Dit impliceert ook dat men op de hoogte is van het bestaande aanbod van voorzieningen en tegemoetkomingen. Naast een algemene verkenning van ethische problemen wordt concreet ingegaan op deelthema's als vrijheidsbeperking, afbouw van medisch zorg, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, euthanasie en (de wens tot) zelfdoding. Tenslotte wordt ook ingegaan op de palliatieve zorg. Dit gaat over 'visie op palliatieve zorg', 'pijn -en symptoomcontrole', terugbetalingssystemen, euthanasie en palliatieve sedatie. Er wordt ook ingegaan op het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. palliatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
In de geriatrische zorg zijn er zelden pasklare antwoorden te vinden. Een remedie die bij jongeren altijd werkt, kan bij bejaarden falen. Het wordt dus een kwestie van zoeken. Daarom wordt in de cursus werk gemaakt van het bestuderen van databanken, de opmaak van een persoonlijke literatuurdatabank en het schrijven van abstracts.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
Toelichting:
De geriatrische verpleegkundige speelt een centrale rol bij het identificeren van (vaak moeilijk herkenbare) zorgnoden en het zoeken van oplossingen vanuit een ethisch verantwoorde, holistische kijk en dit binnen een multidisciplinaire aanpak. Of anders gezegd: in geriatrische verpleegkunde is het 'alle hens aan dek'. In de palliatieve context komt dit nog sterker aan bod.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: eigen literatuurdatabase + wetenschappelijke artik

B. Verplichte leermiddelen

Naast de klassieke hoorcolleges worden aanvullende voordrachten gegevens door uiteenlopende hulpverleners en paramadici. In het kader van de lessen 'multidisciplinaire' samenwerking worden projectdagen gevolgd waarbij zij samen met studenten uit andere disciplines gaan samenwerken rond bepaalde casussen. Voor het deel 'Ethiek' : C. Gastmans en L. Vanlaere, Cierkels van zorg: Ethisch omgan met ouderen, Leuven: Davidsfonds 2005

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk
 • Andere: voordrachten gastdocenten
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • open boek

B. Omschrijving

Een aantal 'hoofdstukken' uit de cursus zijn niet volledig. Zij vormen een soort van 'kader'. Via zelf te zoeken artikels, waarvan zij abstracts maken, vullen studenten deze hoofdstukken aan. De abstracts worden gelinkt (via hyperlink) aan de cursustekst. De hoofdstukken die aldus opgebouwd worden, worden 'open boek' bevraagd.
OA:
09289450
Code:
09289450
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands