Galenica (2006-2007)

Een belangrijk deel van de cursus behandelt de biofarmaceutisce aspecten van een actieve stof, al dan niet verwerkt in een toedieningsvorm. Mechanische en fysisch-chemische methoden om de biobeschikbaarheid te beïnvloeden krijgen ruimschoots aandacht. De volgende galenische vormen worden besproken: dermatica, zetpillen, steriele bereidingen, vloeibare en vaste orale toedieningsvormen - met een extra uitbreiding over tabletten. Naast biofarmaceutische aspecten komen voor elke galenische vorm ook aan bod: formulering & bereidingswijze, stabiliteit, houdbaarheid en kwaliteitscontroles (in-process en eindcontroles zoals beschreven in de farmacopee). Industriële aspecten van formulering en bereiding komen vooral voor bij de bespreking van steriele bereidingen (oa isolator, steriliteitstest) en tabletten (granuleer- en tabletteermethoden). Tenslotte wordt een selectie van nieuwe ontwikkelingen in de geneesmiddelenformulering (nog in onderzoeksstadium) bestudeerd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
o De studenten kennen de fysisch/chemisch/biologische factoren die bepalend zijn voor de farmaceutische en biologische beschikbaarheid. o Voor de galenische vormen vermeld bij Inhoud kennen de studenten de specifieke moeilijkheden bij de formulering en bereidingswijze. Ze kennen een aanbod van hulpstoffen die de formulering van het actief in een toedieningsvorm optimaliseren met het oog op de biobeschikbaarheid, stabiliteit en houdbaarheid. o De studenten kennen de vereiste in-process en eindcontroles per galenische vorm. o De studenten kennen de maal-, meng- en dispergeerapparatuur voor alle bereidingen in de (ziekenhuis)apotheek zeer goed (bv rotor-statormixer). o Na het bezoek aan de Farmaceutische Productontwikkelingsafdeling van Janssen Pharmaceutica kennen de studenten ook industriële apparatuur voor steriele bereidingen en de bereiding van granulen en tabletten. o De studenten zijn op de hoogte van een aantal nieuwe ontwikkelingen op het vlak van geneesmiddelenformulering in farmaceutische bedrijven en universitaire onderzoekscentra.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Fysisch-chemische kennis van actieve stoffen is noodzakelijk voor de formulering en voor de beoordeling van de stabiliteit. Microbiologische kennis is noodzakelijk voor de beoordeling van de houdbaarheid. Farmacokinetische inzichten zijn essentieel om de farmaceutische beschikbaarheid te kunnen inschatten.

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Swerts An, 2006. Galenica. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Boeken (raadpleegbaar in mediatheek of ter beschikking gesteld door docent): - ANSEL,H.C., POPOVICH,N.G., ALLEN,L.V., 1995. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. Williams & Wilkins, Baltimore, 512 p. - BOLHUIS G.K., BOUWMAN-BOER Y., KADIR F. en ZUIDEMA J., 1999. Recepteerkunde. Kleinschalige bereiding van geneesmiddelen. Derde herziene druk, 's-Gravenhage, Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp), 836 p. - COLLETT, Diana M. and AULTON, Michael E., 1990. Pharmaceutical Practice. First Edition, Edinburgh London Melbourne and New York , Churchill Livingstone, 475 p. - KINGET, R., 1992. Galenisch formularium. Eerste druk, Leuven/Apeldoorn, Garant, 189 p. - LIPPERTS, G.J.H., LUDWIG-HALLIE, M. en TAMMES-GROEN J., 1993. Bereiden van geneesmiddelen in de apotheek. Tweede, herziene druk, Houten/Zaventem, Bohn Stafleu Van Loghum, 272 p. - Martin ALFRED, 1993, Physical Pharmacy. Physical chemical principles in the pharmaceutical sciences. Fourth Edition, Williams & Wilkins, Baltimore , 622 p. - Van Ree J.M., Breimer D.D., 1999, Algemene farmacologie. Elsevier/Bunge, Maarssen, 136 p. Website: http://pharm.kuleuven.be/pharbio/aplink.htm

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06021380
Code:
06021380
Vakcoördinator:
Sabine Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands