Projecten biotechniek (2006-2007)

Project bewaartechnieken: soorten bewaarsystemen van tuinbouwproducten, berekeningen koelvermogen, overzicht bewaarregimes tuinbouwproducten, bewaarfysiologie:pluktijdstipbepaling appel RI-index, zetmeeltest, hardheidsmeting, refractometerwaarde, kleurenkaart, ademhalingstest, ethyleentest Bezoek: Vlaams centrum voor bewaring van tuinbouwproducten te Heverlee Project bodemontleding-bodemkarakteristieken Bepaling CO32- - gehalte met behulp van titratie, bepaling Cu, Fe in een bodem, granulometrische samenstelling, pF-curve van verschillende grondsoorten, profielonderzoek van een podzolbodem Laag- en hoogradioactief afval: probleemstelling, verwerking en berging radioactief materiaal Bezoek Belgoproces te Dessel. Project DNA-recombinant Isoleren van plasmide, knippen van DNA d.m.v. restestrictie-enzymen, scheiden aan de hand van gelelektroforese + een antratiebepaling plasmide tranfermatie van E coli + blauw-wit screening Project spuittechniek Achtergronden bestrijdingsmiddelen: effectiviteit, efficiëntie, van bestrijdingsmiddelen Grondbeginselen spuittechniek Technische apparatuur: HVM, LVM, ULVM Project gewasbescherming : biologisch - geïntegreerd Verschil geïntegreerd en biologisch telen, resistentieproblematiek Levenscycli van grote groepen insecten en schimmels Biologische gewasbescherming in groenteteelt, fruitteelt, boomkwekerij, akkerbouw Herkennen van de belangrijkste ziekten en van de belangrijkste nuttigen Project In-vitro teelt en vermeerderingstechnieken Enkele theoretische beschouwingen rond stekken, enten, scheuren gevolgd met een praktische uitvoering. In vitro: Inleiding en vervolgens een uitvoering van de verschillende fasen voorkomend in de in-vitrotechniek: initiatie van axillaire knoppen in proefbuizen, bladweefsel in bokalen, vermeerdering via callus, axillaire knoppen, adventieve knoppen, beworteling van verschillende kamerplanten, afharding van bewortelde plantjes in de serre, bereiding van een voedingsbodem Uitstap stek/entbedrijf Project klimatisatie Klimaatfactoren in de stal : temperatuur, RV, luchtsnelheid, licht, CO2, NH3, H2S, stof Natuurkundige achtergronden: luchttemperatuur, luchtvochtigheid (mollier-diagramma), thermodynamische grondslagen gebouw (k-waarde, warmtekapaciteit), massabalansen Onderdelen van een ventilatiesysteem: inlaat, conditioneer-verdeelsysteem, ventilator, sturing van een ventilatiesysteem: P-regeling, kurvesturing, bezoek: braadkippen-legkippen-varkensstal Project microbiologische analyse Drinkwater analyse: algemeen kiemgetal, bepaling van de coli-achtigen, methodes: verdunningstechniek, MPN, membraanfiltratie, petri-film, API-test voor identificatie van enterobacteriaceae Bodemanalyse: heterotrofe bacteriën, schimmels, sporenvormende en cellulolytische bacteriën Controle op hygiëne: controle op werkoppervlak (rodac-afdruk), controle van flessen Project voeding Globaal overzicht van de zuiveltechnologie, belangrijkste processtappen en parameters bij zuivelbereidingen, bereiding van zachte kaas, harde kaas, boter, yoghurt Onderzoek van fysische, chemische en microbiologische kwaliteitskenmerken Bereiden van fruitsap (appelsap), chemische analyse van fruitsap, sensorische analyse van appelsap. Onderzoek van de functionele eigenschappen van bloem en andere grondstoffen. Chemisch & microbiologisch onderzoek van vlees en vleeswaren. Project waterzuivering Ontwerpen van een kleinschalige waterzuivering; Via een computersimulatie een actief-slibsysteem ontwerpen en beheersen. Bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Project bewaartechnieken Studenten kennen de verschillende bewaarsystemen in de tuinbouw Studenten krijgen inzicht in de bewaarfysiologie Project bodemontleding-bodemkarakteristieken De studenten kunnen de profielopbouw van een podzolbodem toelichten. De studenten kunnen het carbonaatgehalte in een bodem bepalen. De studenten kunnen de pF-kromme van een bodem opstellen. De studenten kunnen de textuur van een grondstaal bepalen De studenten kunnen de problemen rond de verwerking en opslag van radio-actief materiaal uitleggen. Project DNA-recombinant De meest eenvoudige technieken uit de moleculaire biologie moeten de studenten kunnen uitvoeren. Project spuittechniek Studenten kunnen een beeld vormen van de gewasbescherming in de agrarische sector Studenten weten de werking en het gebruik van middelen terug te vinden Studenten kunnen het wel en niet slagen van een chemische bestrijding verklaren Studenten zijn in staat de werking van de bestrijdingsapparatuur te verklaren Project gewasbescherming: biologisch - geïntegreerd Studenten kennen de basis van de geïntegreerde teelt Studenten verstaan de problematiek van resistentie Studenten kunnen een beeld vormen van de geïntegreerde teelten binnen de agrarische sector Studenten zijn in staat de meeste nuttigen te herkennen en weer te geven Project In-vitro teelt en vermeerderingstechnieken Studenten kennen de basisprincipes van de verschillende plantenvermeerderingstechnieken en kunnen deze ook uitvoeren. Project klimatisatie De studenten verwerven inzicht in : de principes, de berekening, de praktische uitvoering, de sturing van een klimaatregeling in een moderne productiestal. Project microbiologische analyse De studenten kunnen de belangrijkste microbiologische analyses uitvoeren in drinkwater- en bodemonderzoek en in de controle op hygiëne. Project voeding De studenten maken kennis met het proces van de bereiding van zuivelprodukten. Zij leren de grondstoffen, tussen- en eindproducten beoordelen aan de hand van specifieke kwaliteitskenmerken. De studenten maken kennis met het proces van de bereiding van appelsap. De studenten maken kennis met de technologie van bloem en broodbereiding De studenten zijn vertrouwd met het onderzoek van vlees en de samenstelling ervan Project waterzuivering De studenten hebben inzicht in de deelprocessen die een doeltreffende waterzuivering mogelijk maakt. De studenten hebben inzicht in de parameters die de dimensionering van een waterzuivering bepalen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292110
Code:
03292110
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands