Marketingcommunicatie (2006-2007)

 1. Basisprincipes en werkkaders
  1. Introductie tot commerciële communicatie
  2. Introductie tot above-the-line reclame
  3. De werking van een reclamebureau
  4. De briefing
  5. Mediaoverzicht
  6. Mediabeleid
 2. Uitbreiding naar Direct Marketing
  1. Introductie tot Direct Marketing
  2. Traject bij een DM-actie
 3. Draaiboeken
  1. Introductie tot PR & events
  2. Voorbeelden draaiboeken
 4. praktijk: eigen blog maken en beheren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
 • vakdoel: leren aanpakken/oplossen van concrete bedrijfsproblemen dmv doelgerichte, efficiënte communictie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
 • vakdoel: leren aanpakken/oplossen specifieke bedrijfsproblemen via efficiënte doelgestuurde communicatie
 • praktijkopdacht: vertrekkende van een SMART communicatiedoel een eigen blog aanmaken en beheren + doelbereik tijdens examen bewijzen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
 • een gegeven communicatieopdracht kunnen analyseren naar doel, dringendheid en context
 • vertrekkende vanuit klantenanalyse een communicatieaanpak kunnen adviseren
 • bovenstaande in een coherent overzicht SMART kunnen delegeren naar communicatie-uitvoerders en -medewerkers
 • vertrekkende vanuit een concreet communicatiedoel en concreet beschikbare middelen (geld, tijd, ..) het meest efficiënte gebruik (media, frequentie, inlassingsvorm, ..) van media kunnen adviseren
 • voldoende kennis hebben van courante termen en werkkaders om een conversatie tussen professionals over dit vak te kunnen volgen, een adviesrapport van een reclamebureau kritisch te kunnen lezen en vakpersartikelen te begrijpen.
 • voldoende basiskennis hebben om nieuwe communicatievormen/-technieken in zelfstudie te kunnen verwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • inzichtelijk weten
  • wat marketing wel en niet is,
  • wat de rol/plaats van marketing in een bedrijfsomgeving is en
  • hoe marketing in grote lijnen werkt

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • cursus op Toledoplatform "Marketing 2006-2007" rubriek "lesvakken - marketing communicatie niveau 2" + uitgedeeld in hard copy
 • handboek: Modellen van C, Noël Slangen
 • www: http://www.modellenvanc.be/

C. Aanbevolen leermiddelen

 • search engines naar sites media en mediastatistieken
 • e-zines: 6minutes, MarketingProfs, Larry Chase, Trendwatchers

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

 • hoorcollege: basistheorie
 • begeleide zelfstudie:
  • blogs: zelf theorie toepassen in nieuwe mediavorm
  • mediakennis: zelf media & hun mogelijkheden inventariseren, mediafiches maken (prijzen, contactpunten, mogelijkheden, SWOP, ..)
  • Youtube & Effie: communicatiecampagnes analyseren en presenteren via blog
  • vakbladen lezen en verwerken in blog
 • praktijk:
  • blogs
  • 2e semester: praktijktoepassing in kader lesvak "projecten"
 • elektronisch leerplatform: "marketing 2006-2007"

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

 • mondelinge bevraging van kernbegrippen en werkkaders (in eigen woorden kunnen verklaren/definiëren en met eigen voorbeeld kunnen illustreren)
 • mondelinge toelichten van
  • schriftelijk voorbereide inzichtelijke theorievraag
  • vooraf samengesteld studiedossier (leerstofverwerking naar latere praktijktoepassing binnen "project" + ervaringen met theorie toegepast in praktijkopdracht)
 • via elektronisch leerplatform
  • ad hoc en op initiatief docent via valven
  • ad hoc en op initiatief studenten voor theorieverwerking
  • wekelijks voor praktijkprojecten & zelfstudie (progress reporting)
 • via mail: ad hoc op initiatief van docent en/of student
 • tijdens de ingeplande globalisatieblokken (contacturen)
OA:
08270870
Code:
08270870
Vakcoördinator:
Rita Vos
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands