Labo klinische chemie (2006-2007)

Tijdens het labo klinische chemie heb je de kans om de theoretische leerstof aan de praktijk te toetsen en om vaardigheid in analytisch werk te verwerven. Hier ben je niet alleen de uitvoerder van experimenten, gesteund door een grondige voorbereiding kan je het verloop van het experiment en de resultaten ervan kritisch evalueren. Je bedient zelf de spectrofotometer en je evalueert je na afloop de verkregen resultaten met de referentiewaarden van de bepaalde parameter. Gegevens uit de literatuur kan je gebruiken om je kennis van de achtergrond en de technieken uit te diepen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
- De studenten kunnen de praktische handelingen, eigen aan een klinisch labo, op een correcte manier uitvoeren. - De studenten kunnen het doel, het principe van het experiment, de meetresultaten en berekeningen, het eindresultaat op een gepaste manier rapporteren (schriftelijk en mondeling). - De studenten kunnen de resultaten en de werkwijze kritisch evalueren en hun bevindingen staven door gebruik te maken van etiket- of tabelgegevens, statistiek en theoretische achtergrond. - De studenten kunnen hun werkzaamheden plannen, een taakverdeling organiseren en samenwerken. - De studenten kunnen op een veilige en milieuverantwoorde manier werken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus biologie en anatomie en fysiologie van het eerste jaar.De basistechnieken van analytische scheikunde van het tweede jaar. De biomoleculen uit biochemie van het tweede jaar.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

TYTGAT, Ite, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Fundamentals of Clinical Chemistry, Norbert Tietz Klinische Chemie voor analisten, deel 1, Van Eerd, Kreutzer

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Het schriftelijk labo-examen bestaat uit een reeks open vragen. De nadruk ligt op kennis van de gebruikte technieken, principes en belangrijke referentiewaarden, inzicht in verdunnings- en calibratiemethoden. De permanente evaluatie wordt opgesplitst in: 1. Bijhouden van een laboschrift waarin de student elke uitgevoerde analyse op een wetenschappelijke manier weergeeft. Dit steeds volgens hetzelfde stramien: - Inleiding (doelstelling en principe van de proef) - Materialen en methoden (volledig uitgewerkt) - Resultaten en resultatenverwerking - Besluit met vergelijking referentiewaarden 2. Permanente beoordeling.
OA:
06021201
Code:
06021201
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands