Management (2006-2007)

Vanuit het standpunt: 'alles kan beter' is het streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening' aan de patiënt ook voor verpleegkundigen een belangrijke opgave. Binnen de cursus wordt getracht om aan te tonen dat integrale kwaliteitszorg heel wat mogelijkheden biedt om de dienstvrelening op een meer professionele wijze te organiseren. Dit wordt benaderd vanuit functiedifferentiatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07284001
Code:
07284001
Vakcoördinator:
Lieven De Maesschalck
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands