Frans: Seminarie tolken (2006-2007)

- Leren consecutief tolken van de moedertaal naar het Frans. - Vertaalproblematiek leren verwoorden, oplossen en omzeilen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen een zakelijke tekst consecutief tolken van en naar de vreemde taal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de eindcompetenties in het 2e jaar OM ZVT

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241891
Code:
02241891
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Frans