webtechnologie (2006-2007)

Na een overzicht van algemene begrippen over webtechnologie volgt een systematische behandeling van de taalelementen en mogelijkheden van XHTML en CSS. Daarbij wordt steeds gewezen op die zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van efficiënte en zoekervriendelijke websites. De cursus XHTML behandelt systematisch de belangrijkste elementen en attributen van de taal, waarbij de standaard als uitgangspunt dient, maar ook browserspecifieke implementaties aan bod komen. De nadruk ligt hier op documentstructuur en niet op presentatie. Het onderdeel CSS behandelt de diverse opmaakmogelijkheden van XHTML-documenten met behulp van deze standaard. Voor het ontwerpen van websites wordt het programma Dreamweaver gebruikt. Bij het behandelen van dit programma wordt ook aandacht besteed aan de specifieke hulpmiddelen die dit biedt, zoals templates, menustructuren en standaard javascript-voorzieningen. Van Javascript wordt het core-gedeelte van de taal behandeld, evenals client-side toepassingen op het www. Dit omvat o.a. DOM, events, DHTML, data-binding.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
Studenten zijn in staat om informatie op een correcte manier op het www te publiceren zodat deze zowel door mens als machine makkelijk te lezen valt. Een degelijke kennis van HTML en CSS is een eerste vereiste, maar daarnaast is ook het vermogen om een probleem grondig te analyseren erg belangrijk. Zij kunnen verschillende oplossingsmethoden vergelijken en voor- en nadelen van elk aanwijzen. De snelle evolutie van de diverse webtechnologieën verplicht de student om zijn kennis continu bij te schaven door regelmatig op zoek te gaan naar wijzigingen, aanvullingen en nieuwe ontwikkelingen. Het internet is hiervoor de belangrijkste bron.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
Toelichting:
Studenten leren dat er verschillende manieren zijn om informatie gestructureerd op het www te publiceren. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan veel voorkomende fouten en aan efficientie van de verschillende oplossingsmethoden. Zij kunnen gebruik maken van de verschillende mogelijkheden om oplossingen te valideren, zowel met behulp van standaardpakketten zoals bv Dreamweaver en webbrowsers, maar ook met online validators, en via eigen testprocedures.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Studenten kunnen:
 • informatie op een correcte en efficiënte manier op het internet plaatsen, waarbij documentstructuur voorop staat
 • browser-onafhankelijk en zoeker-vriendelijk coderen met XHTML en CSS
 • programmeren in javascript

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Elementaire kennis van MS Windows en gebruik van web-browser
 • Algemene kennis programmeertalen (C++)

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Geeraerts Guy, 2005, powerpointpresentaties, voorbeelden en oefeningen (beschikbaar op het netwerk van de school) Deitel, Deitel & Goldberg, 2004, Internet & World Wide Web How to Program, Pearson Education, [ISBN 0-13-124682-8]

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

Alle lessen worden gegeven in een computerlokaal, waar elke student individueel over een PC beschikt. De powerpointpresentaties worden gebruikt als leidraad bij de theorie. Afwisselend met theorie worden voorbeelden uitgetest en besproken. Bij de oefeningen gebeurt de analyse van het probleem deels individueel, deels klassikaal. Afsluitend worden mogelijke oplossingen besproken.

A. Types

 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

Het examen is een opdracht die aan de computer moet worden opgelost, waarbij enerzijds code dient te worden geschreven, en anderzijds vragen kunnen worden gesteld over bestaande code. Gebruik van het materiaal op het netwerk van de campus (powerpointpresentaties, voorbeelden, oefeningen) is hierbij toegelaten. Contact met de docent opnemen kan voor, tijdens en na de les, en buiten de lessen bij voorkeur via email.
OA:
03200350
Code:
03200350
Vakcoördinator:
Guy Geeraerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands