Financiële analyse en consolidatie (2006-2007)

Hoofdstuk I : Inleiding: waarom een geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk II: Begripsbepalingen (geconsolideerde jaarrekening, moeder en dochtervennootschappen, geassocieerde onderneming, consortium Hoofdstuk III: Toepassingsgebied Hoofdstuk IV: Consolidatiemethoden en -technieken Hoofdstuk V: Bijzondere aspecten Hoofdstuk VI: Vorm en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk VII: Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

vereiste voorkennis: algemeen boekhouden en financiële analyse uit het tweede jaar

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Grondige studie van de geconsolideerde jaarrekening naar Belgisch recht en naar IFRS Prof. Dr, Erik de lembre en Lic, Sadi Podevijn Uitgerij: Wolters plantyn ISBN: 90 301 8250 4

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08271150
Code:
08271150
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands