Technieken intensieve veehouderij (2006-2007)

Huisvesting van varkens: huisvestingssystemen, voedersystemen, drinkwatervoorziening Huisvesting van pluimvee: huisvestingssystemen, voedersystemen, drinkwatervoorziening en verlichting

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen: - de verschillende huisvestingsystemen bij varkens en pluimvee per leeftijdscategorie of gebruiksdoel opsommen en de voor- en nadelen van ieder systeem opsommen; - de huidige en toekomstige dierenwelzijnsnormen opsommen; - aan de hand van onderzoeksresultaten een evaluatie maken van: stalinrichting, voedersystemen, drinkwatersystemen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292391
Code:
03292391
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands