signalen en systemen oef (2006-2007)

In signalen en systemen oefeningen worden aspecten/concepten van de theoriecursus op reële signalen uitgevoerd. Dit gebeurt in de MATLAB omgeving. De MATLAB oefeningen omvatten opdrachten mbt de volgende onderwerpen:
 • Kennismaking met MATLAB programeer omgeving
 • Bemonsterde signalen (synthetische-, audio- en biomedische signalen) weergeven in het tijdsdomein.
 • Gebruikmaken van het begrip correlatie tussen signalen om in een elektro-encefalogram storende activiteit te vinden.
 • Gebruikmakend van het begrip convolutie om ruis te onderdrukken is signalen
 • Signalen bekijken in het frequentiedomein.
 • Vertrekkende van een RC-circuit berekenen we de transferfunctie en daaruit halen we dan het bodediagram en het nulpuntenpolendiagram. We simuleren het RC-circuit met reële weerstands- en capaciteitswaarden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een wiskundige achtergrond (complex rekenen, veeltermbreuken, analyse) is nodige om op een vlotte manier inzichten te verwerven in opdrachten. Verder is een basis kennis informatica nodige om vlot met MATLAB te kunnen werken.

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

 • Handboek: Signal and Systems, MJ Roberts, McGrawHill, 2003.
 • pdf- en ppt-bestanden met opdrachten: De practicum opdrachten worden ter beschikking gesteld op TOLEDO. De broncode en signalen, die de opdrachten begeleiden, worden ter beschikking gesteld via TOLEDO.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten lossen opdrachten op in groepjes van twee. Ze ontwikkelen broncode tijdens en na de practica. De code wordt via TOLEDO ingediend. Ze stellen hun resultaten van hun opdracht mondeling voor aan de docent of dienen een verslag in van hun bevindingen.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef
 • individuele taak
 • aan de computer

B. Omschrijving

Een deel van de punten staat op het dagelijkse werk; het vervullen van de practica in MATLAB. Daarnaast wordt op het einde van het jaar een examen voorzien waarbij de studenten een opdracht, individueel, moeten vervullen in MATLAB. Het examen is open boek. Vragen kunnen tijdens de oefenzitting gesteld worden. Ook via email kan de studente vragen stellen.
OA:
03202930
Code:
03202930
Vakcoördinator:
Bart Vanrumste
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands