Agrarische wet- en regelgeving (2006-2007)

Verkoop van onroerend goed De pachtwet: pachtovereenkomst, opzegging, pachtoverdracht, voorkooprecht Ruilverkaveling Landinrichting Onteigening: wettelijke basis, procedure, vergoedingen Erfdienstbaarheden in verband met water, perceelsgrenzen, lichten en uitzichten, uitwegen, bouwverplichtingen, beplantingen, dieren Stedebouwkundige vergunningen: inleiding op de ruimtelijke ordening, toepassingsgebied, aanvraagprocedure, strafbepalingen Mestdecreet en MAPII ter

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten hebben inzicht in enkele belangrijke Vlaamse wetgevingen voor de agrarische sector.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293040
Code:
03293040
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands