fysica oef (2006-2007)

-De wetten van de geometrische optica en beeldvorming -De harmonische beweging -Mechanische golven -Interferentie en buiging -Elektro-magnetische golven -De speciale relativiteitstheorie -Inleiding tot de quantumfysica -Röntgenspectra en lasers -Radioactiviteit -Project

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De studenten kunnen de formules voor beeldvorming en vergroting bij sferische spiegels, breking en lenzen correct toepassen, -De studenten kunnen de formules voor interferentie en buiging correct toepassen, -De studenten kunnen de intensitiet van elektromagnetische golven berekenen. -De studenten kunnen vraagstukken systematisch oplossen , -De studenten kunnen inschatten of hun gevonden oplossingen binnen aanvaardbare grenzen liggen,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen en afgeleiden Eenvoudige goniometrische formules Ruimtelijk voorstellingsvermogen

A. Type

  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

-Serway, R.A, Jewett, J.W. (2004). Physics for Scientists and engineers with modern physics, sixth edition.USA: Brooks/Cole-Thomson Learning, [ISBN 0-534-40949-0] -

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De studenten kunnen een afspraak maken (via mail of na een zitting) met de docent voor bijkomende uitleg.
OA:
03200021
Code:
03200021
Vakcoördinator:
Vera Provoost
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands