elektriciteit oef (2006-2007)

Gelijkstroomtheorie - Definities en basiswetten (wet van ohm en wetten van kirchhoff) - Technieken voor analyse van gelijkstroomketens en toepassingen - Elektrische energie en vermogen - Elektromagnetisme - Definities (veldsterkte, inductie, flux, etc) en basiswetten (stelling van Gauss, wet van Ampère) - Veldberekeningen in lucht en in ferromagnetische materialen - Magnetische krachtwerking en elektromagnetische inductie (wet van Faraday, zelfinductie en wederzijdse inductie) - Wisselstroomtheorie - Definities, voorstellingswijzen en gedrag van ideale weerstanden, spoelen en condensatoren - Vermogen en arbeidsfactor - Analyse van wisselstroomketens (serieschakeling, parallelschakeling, gemengde schakeling) - Inleiding tot driefasige systemen: spanningen, stromen, vermogen en arbeidsfactor

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
de studenten kunnen: - de opdrachten systematisch analyseren en gestructureerd oplossen - de essentie van problemen of vraagstukken bepalen door hoofdgegevens en randinformatie te onderscheiden - de theoretische basiskennis opgedaan tijdens de hoorcolleges koppelen aan inzicht in de praktische relevantie die ervaren wordt tijdens de oefensessies - de opgedane basiskennis tijdens hoorcolleges aanvullen in de breedte of de diepte door een boek, en door bijkomende oefeningen op te lossen - een kritische houding aannemen t.o.v. de eindresultaten van een oefening - het initiatief nemen voor verdere/nieuwe actie om de beoogde resultaten te bekomen -de verschillende verkregen en opgedane kennisonderdelen in een nog niet meegekregen combinatie aanwenden om een nieuwe oefening op te lossen - alternatieven aanbieden voor het oplossen van vraagstukken - suggesties aandragen ter vereenvoudiging van de oplossing van bepaalde oefeningen - anticiperen en initiatief nemen om een vraagstuk op te lossen - de toegestane tijd oordeelkundig plannen in samenspraak met de groep en de groep deze timing doen respecteren - de vastgestelde problemen helder, volledig en gestructureerd rapporteren, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zonder overbodige informatie - beknopt de gewenste informatie in overzichtelijke schema's aan zijn medestudenten geven - elektrische gelijkstroom-netwerken, opgebouwd met weerstanden, oplossen naar stroom, spanning en energie en dit met behulp van de basisregels én de theorie van de equivalente netwerken - elektrische wisselstroom-netwerken, opgebouwd met weerstanden, condensatoren en spoelen oplossen naar stroom, spanning en energie en dit met behulp van de basisregels én de theorie van de equivalente netwerken - de basis schakelingen in eenfasige en driefasige wisselstroomketen berekenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

wiskunde: vectorrekenen - scalair en vectorieel product - complex rekenen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Valkenborgs Gustaaf:-Van Ham Geert: Elektriciteit - Biotechniek, 2007. Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. Mertens Walter-Vynckier Guido: Elektriciteit - Oefenopgaven, 2007.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

- typeoefeningen worden klassikaal opgelost - nadien kunnen de studenten individueel of groepsgewijze extra-opgaven oplossen, eventueel met hulp van de docent.

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondelinge verduidelijking bij schriftelijke voorbereiding Studenten kunnen na afspraak steeds om verduidelijking / hulp vragen.
OA:
03201741
Code:
03201741
Vakcoördinator:
Walter Mertens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands