Pediatrisch chronische pathologie, verpleegkunde en diëtiek (2006-2007)

De studenten maken kennis met de veelzijdige problematiek van het kind (gezin) met een chronische ziekte of handicap. Van een aantal veel voorkomende chronische ziekten zoals diabetes, epilepsie, nierinsufficiëntie, astma, mucoviscidose... worden de specifieke problemen op vlak van pathologie, verpleegkunde en diëtiek bij kinderen verder besproken. Verder worden hersenschade, opgelopen bij of rond de geboorte, alsook niet aangeboren hersenletsel bij kinderen (oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden) verduidelijkt. Het belang en de mogelijkheden voor revalidatie van een kind met een handicap of chronische ziekte komen eveneens aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Offeciers, H. (2007). Pathologie, verpleegkunde en diëtiek. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier Schoeters, M. (2007). Pathologie, verpleegkunde en diëtiek. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur waarnaar verwezen wordt in de cursussen. Powerpointpresentaties (inhoud cursus) en richtlijnen voor de examens op toledo. Handboek dat reeds gebruikt werd in het 1e jaar: Stegeman, N.E. (2003). Voeding bij gezondheid en ziekte. Uitgeverij Wolters Noordhoff.

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03295800
Code:
03295800
Vakcoördinator:
Mia Schoeters
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands