RZL (2006-2007)

RZL heeft als belangrijkste doelstelling de dialoog te realiseren tussen de christelijke geloofstraditie en de hedendaagse samenleving, in de context van het onderwijs aan de katholieke hogeschool. UItgaande van de overtuiging dat mensen aanspreekbaar zijn op wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat ze met hun leven willen, én dat een beroepsloopbaan niet te scheiden is van een persoonlijke identiteitsontwikkeling, is de levensbeschouwelijke vraagstelling een wezenlijke dimensie van het leven. Die levensvragen ernstig nemen, is eigenlijk kernvragen consolideren: Wat maakt mijn leven zinvol? Waarom kies ik dit beroep? Wat maakt deze keuze voor mij tot de juiste (zinvolle)? Het vak RZL beoogt dat de student groeit in geestkracht en de bekwaamheid vewerft om te komen tot levensbeschouwelijke bedachtzaamheid. In ons departement hebben we ervoor gekozen RZL aan te bieden in de vorm van een tweedaags ontmoetingsmoment. Tijdens die twee dagen organiseren we een aantal werkwinkels waarin we volgende doelstelling beogen: "Het uitdragen en zichtbaar maken van de christelijke waarden- en normenbeleving in onze huidige maatschappij. Door middel van getuigenissen in allerlei vormen de studenten doen nadenken over het belang van respectvol en solidair maatschappelijk ageren in een gediversifieerde samenleving, met daarbij voldoende aandacht voor de theologische grondvesten waarop de christelijke tradities zijn gebouwd." Na de twee dagen kies je een thema, gerelateerd aan een van de werkwinkels en je gaat daarmee gedurende enkele maanden persoonlijk op weg. Nadien word je uitgenodigd om via een kort gesprek in beperkte groep verslag uit te brengen van de opgedane ervaringen. De intensiteit en de nazindering van deze werkvorm wil dan het eventuele gemis aan diepgang compenseren die bereikt wordt door een wekelijks college.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • Andere: reflectieverslagen en opvolgverslag

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • mondeling examen

B. Omschrijving

ER is een werkgroep RZL die de studenten zonodig adviseert over het opvolgverslag.
OA:
02252700
Code:
02252700
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands