Anorganische chemie 2 (2006-2007)

Thermochemie: energieuitwisselingen bij chemische reacties Chemische kinetica: reactiesnelheid, botsingstheorie, invloed van de concentratie, de druk, de temperatuur en een katalysator Chemisch evenwicht: de evenwichtsconstante, verband evenwichtsconstante – snelheidsconstanten, opbrengst van een evenwichtsreactie, principe van Le Chatelier Zuur-base evenwichten: zuren en base, zuur- en base-constanten, het ionenproduct van water, zuurtegraad en basegraad van een oplossing, berekening van de pH van waterige oplossingen, hydrolyse van zouten, bufferoplossingen, titratie van zuren Veiligheid in het labo: signalering, gevaarlijke stoffen, chemiekaarten, laboreglement Bunsenbrander: aardgas, verbranding, reacties, proeven, waarneming Afleesnauwkeurigheid van labomateriaal: vereenvoudigde foutentheorie, glaswerk, balans, thermometer Dichtheidsbepalingen: picnometrie, ijking, meten en berekenen Molecuulmassa van zuurstof: reactievergelijking, algemene gaswet, uitvoering Hydraatwaterbepaling: stoechiometrie, uitvoering Redoxreacties Reactiesnelheid: concentratie, verdelingstoestand, temperatuur, katalysator Chemische reacties: indicatoren, zuurtegraad, gassen, aantonen van gevormde producten Oplossingen en verdunningen: molariteit, gewichtsprocent, volumeprocent, dichtheid, berekening en bereiding

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten krijgen inzicht in de soorten chemische reakties en de faktoren die deze kunnen beïnvloeden. De studenten leren redeneren en rekenen in de scheikunde, onder andere over de volgende onderwerpen: - chemische kinetica, chemisch evenwicht, zuur - basekonstanten, oplosbaarheid, redoxreakties, elektrodepotentiaal De studenten leren veilig werken in een chemisch labo: omgaan met producten en instrumenten. De studenten leren eenvoudige analyses uitvoeren. De studenten leren enkele basistechnieken aan: wegen, meten, titreren, berekenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen doorgenomen: Anorganische chemie deel 1 eerste semester

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Ver Berne Alfons, 2006, Anorganische chemie 2, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 60p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03291020
Code:
03291020
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands