Stage (2006-2007)

Tijdens het eerste semester is er een korte stage van twee weken voorzien. In het tweede semester volgt een langdurige stageperiode van zes weken die je plant in overleg met de stagescholen. Je zorgt er voor dat je in de loop van het tweede en het derde jaar stage hebt gelopen in ASO, TSO en BSO. Een deel van je stage is zelfstandige stage. Gedurende een tiental dagen sta je alleen in de klas. Wanneer en voor welke vakken dit gebeurt, bespreek je met je mentor en je stagebegeleider. In de loop van het jaar plan je zelf twee weken keuzestage in BuSO, volwassenenonderwijs, ziekenhuisscholen … of in werkdomeinen met pedagogische inslag zoals musea, educatieve centra enz.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
In het derde jaar van de opleiding bekwaam je je verder in en verruim je basiscompetenties waarin je reeds een behoorlijk niveau hebt bereikt. Zoals:
 • Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen en als inhoudelijk expert kan je verbanden leggen met andere vakken vernieuwend werken binnen je lessen zowel op vlak van inhoud als van methode
 • Als opvoeder en organisator kan je een rijke leeromgeving creëren, verantwoordelijkheid opnemen, socio-emotionele en gedragsproblemen detecteren bij leerlingen
 • Als innovator kan je je eigen leertraject in handen nemen Je benut de kansen die zich tijdens een stage voordoen om je te bekwamen in competenties die minder aan bod zijn gekomen in de stages van het eerste en het tweede jaar.
 • Als partner van ouders en verzorgers ben je op de hoogte van de manier waarop jouw stageschool dit organiseert, je neemt deel aan oudercontacten indien mogelijk.
 • Als lid van een schoolteam kan je in een team functioneren, je eigen functioneren bespreken met collega's
 • Als partner van externen ga je na op welke manier jouw school contacten onderhoudt met externe instanties
 • Als lid van de onderwijsgemeenschap volg je op wat er gebeurt in het werkveld.
 • Als cultuurparticipant volg je op wat er rondom je gebeurt in de wereld, verruim je de blik van je leerlingen op de wereld, help je de leerlingen hun weg te vinden in de maatschappij
 • Je verwerft grotendeels de volgende attitudes: beslissingsvermogen, correcte omgangsvorm,communicatieve vaardigheid, relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid en zelfsturing, leergierigheid en openheid, administratieve stiptheid, organisatievermogen, zin voor samenwerking, verantwoordelijkheiszin, zin voor creativiteit en flexibiliteit

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

In het derde jaar veronderstellen we dat je je vak voldoende beheerst, dat je een belangrijke weg afgelegd hebt in het behalen van de basiscompetenties leraar als lesgever en als opvoeder. Je hebt je bekwaamd in de vaardigheden die betrekking hebben op klasmanagement. Je hebt al een zekere zelfstandigheid verworven, je kan je eigen praktijkervaringen kritisch bekijken en bijsturen. Je hebt kennis gemaakt met verschillende doelgroepen en je hebt aandacht voor zorgverbreding.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Stagehandleiding
 • Leidraad voor een portfolio
 • Taakomschrijvingen per stageperiode

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

In een POP ( Persoonlijk Ontwikkelingsplan) formuleer je je werkpunten voor de volgende stage. Je houdt hierbij rekening met je eigen leerbehoeften en met de verwachtingen van de opleiding. Aan de hand van een portfolio beschrijf je de weg die je aflegt en staaf je je bevindingen met het nodige bewijsmateriaal. Concrete informatie vind je in de stagehandleiding en in de leidraad voor portfolio.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De beoordeling is het resultaat van je prestaties gedurende de stageactvitieten die je gedurende het jaar uitgevoerd hebt. Bij de beoordeling houden we rekening met alle aspecten van de praktijk: je didactisch handelen, je pedagogisch optreden, je vermogen tot reflectie en je attitudes. Indien je in de eerste zittijd niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel word je uitgesteld. Voor dit opleidingsonderdeel kan je niet herkansen in de tweede zittijd.
OA:
11261810
Code:
11261810
Vakcoördinator:
Lieve Willems
Semester:
1+2
Studiepunten:
18
Onderwijstaal:
Nederlands