Sociale psychologie (2006-2007)

Sociale beïnvloeding, Vooroordelen en discriminatie, Groepsprocessen, Prosociaal en antisociaal gedrag, Attitude en attitudeverandering, Interpersoonlijke attractie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
Toelichting:
De MA gaat actief en bewust om met intermenselijke processen. De MA kan het eigen innerlijk proces en intermenselijke processen waarnemen, betekenis geven en met elkaar verbinden. De MA kan in de interactie dynamieken, patronen en projecties herkennen en beschrijven. De MA kan omgaan met culturele en subculturele verschillen. Heeft kennis en inzicht in de leefwereld van verschillende bevolkingsgroepen en kan met behulp van sociaal-psychologische inzichten de verhouding tussen deze groepen analyseren. De MA beschrijft en analyseert sociale situaties integraal (totaal). De MA kan met behulp van sociaal-psychologische kennis, situaties analyseren en betekenis geven. De MA streeft de realisatie van doelstellingen na binnen de context van een team en observeert de groepsdynamische processen die zich afspelen binnen teams en kan die kritisch analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene psychologie niveau 1ste jaar

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cursus: Opsteyn An, 2005, Sociale Psychologie , Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. Zelfstudie: hoofdstuk uit: Knipscheer,J. en Kleber,R., 2005, Psychologie en de multiculturele samenleving. Boom onderwijs, 216p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04231021
Code:
04231021
Vakcoördinator:
An Opsteyn
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands