Organische chemie (2006-2007)

Dit vak is een uitbreiding van het vak organische chemie van het 2de jaar bachelor in de chemie. In dit vak krijgen de studenten van de afstudeerrichting chemie meer inzicht in belangrijke industrële organische synthesereacties. Deze zijn gebundeld in een deel over de nucleofiele substitutie op verzadigde C-atomen en reacties op alkenen, epoxides en carbonylverbindingen. Daarnaast wordt het belang van de stereochemie en de katalyse bij de organische synthese besproken. Ook het milieubewust synthetiseren van organische vebindingen ('Green Chemistry') wordt behandeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C07 De chemist is in staat om reactieschema's en bijhorende reactiemechanismen voor een (deel)syntheseproces uit te schrijven, de synthese uit te voeren en te optimaliseren om producten aan te maken met de vereiste specificaties.
Toelichting:
 • De studenten kunnen een aantal belangrijke industriële synthesereacties (nucleofiele substitutiereacties op verzadigde C-atomen, reacties op alkenen, epoxides en carbonylverbindingen) uitwerken als de begin- of eindproducten en reactieomstandigheden gegeven zijn.
 • De studenten kunnen het belang van stereochemie aantonen in de synthese van organische verbindingen aan de hand van een gegeven voorbeeld.
 • De studenten kunnen de rol van een katalysator bespreken in een aantal belangrijke industriële reacties.
 • De studenten kunnen evalueren of een synthese van een organische stof milieubewust/duurzaam gebeurt.
 • De studenten kunnen zelfstandig informatie vergaren over industrieële processen in de organische chemie, deze informatie plaatsen in een theoretisch kader en deze informatie overzichtelijk voorstellen aan medestudenten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: Wetenschappelijke literatuur

B. Verplichte leermiddelen

- Interne cursus organische chemie - deel 3 (Steven Vreysen, Marc Sadones), 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De evaluatie gebeurt via een schriftelijk examen. Hierin wordt gepeild of je reactiemechanismen correct kan toepassen, of je inzicht hebt in de stereochemie van chemische reactie en of je inzicht hebt in belangrijke industriële processen voor de productie van basis chemicaliën. De lessen bestaan hoofdzakelijk uit hoorcolleges, waarin regelmatig oefeningen gemaakt worden. Tijdens de contacturen zullen de studenten ook op zelfstandige basis delen van de leerstof instuderen door groepswerk en een individuele opdracht.
OA:
06030120
Code:
06030120
Vakcoördinator:
Steven Vreysen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands