Communicatie in het Nederlands (2006-2007)

De cursus verschaft inzicht in het verloop van de communicatie, de oorzaken van communicatiestoornissen, de voorbereiding van een communicatie-activiteit en communicatiestrategieën. Schriftelijke communicatie: Om de studenten een grondige kennis van de Nederlandse taal bij te brengen worden volgende taalaspecten behandeld: het correcte woordgebruik, grammaticale aspecten op woord- en zinsniveau, spelling en gebruik van leestekens. Aandacht gaat naar het duidelijk formuleren in alinea's en korte teksten. Nadien volgen syntheses. De aandacht gaat daarbij naar samenhang, structuur en formulering. Mondelinge communicatie: Aandacht gaat naar articulatie, uitspraak, intonatie, tempo en volume. Ook de verschillende aspecten en het belang van de lichaamstaal komen aan bod. Nadien volgen presentatie-oefeningen. Daarbij wordt getest of de studenten een goed gestructureerde en duidelijke boodschap kunnen overbrengen naar een publiek. Ze maken daarbij gebruik van visuele hulpmiddelen.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
De studenten moeten hun ideeën vlot onder woorden kunnen brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Ze moeten een vlotte presentatie kunnen houden een goed gestructureerde en duidelijke synthese en tekst kunnen schrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om toegelaten te worden tot het eerste jaar, moeten kandidaat-studenten een diploma secundair onderwijs - uitgereikt door de Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap - behaald hebben. Buitenlandse studenten moeten het niveau 4 Nederlands van het talenportfolio bereikt hebben. Bovendien moeten zij aan het departementshoofd de toelating vragen om deze cursus te volgen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VAN COILLIE, JAN; Klare Taal, Efficiënt leren schrijven; Davidsfonds NV; 2002 Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Mondelinge communicatie. Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Presenteren. Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Oefeningenbundel.Niet-gepubliceerde cursus BIN-normen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08272510
Code:
08272510
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands