Inleiding tot de criminologie (2006-2007)

Definitie van Criminologie Rol en stigmata Oorsprong van de wetenschappelijke criminologie: Positivisme in Italië Studie van de Criminalistiek in Oostenrijk De dubbelzinnige relatie tussen strafrecht en criminologie: penologie in Duitsland Verhouding tussen delinkwent en gemeenschap: sociologisch georiënteerde benadering in Frankrijk Interdisciplinaire criminologie in België Criminologie in Nederland Criminologische School van Lyon Moordenaars en hun motieven

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Het kunnen interpreteren van verschillende criminologische modellen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
Samenhang zien tussen maatschappij en deviant gedrag.Deze relatie is afhankelijk van de tolerantiegraad van de maatschappij.

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
- Studenten begrijpen de typisch interdisciplinaire aanpak van de Criminologie - Ze kunnen verbanden leggen tussen de historische ontwikkelingen en de actualiteit - Ze kunnen begrippen als preventie, victimologie e.a. hanteren - Ze zijn in staat verbanden te leggen tusssen het strafrecht en de Criminologie Extra compenties: - Ze kunnen een relatie leggen tussen de aard van het misdrijf en het type van misdadiger - Ze zijn in staat de motieven te analyseren van de misdadigers. Ze kunnen als juridische hulp van strafrechtspleiters adviesondersteunend werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes de vorige jaren in deze opleiding volgden. Internationale studenten zouden niveau 4 voor Nederlands moeten bereikt hebben en toelating vragen aan het departementshoofd.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cusus: "Inleiding tot de Criminologie"

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen en didactisch materiaal.

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden Mogelijkheid tot het stellen van vragen en het stimuleren van de open discussie.
OA:
02241090
Code:
02241090
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands