Onderwijsbevoegdheid Geschiedenis (2006-2007)

Historische initiatie: chronologische studie van Rome en van de middeleeuwen, opgevat als een globaal historisch overzicht. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het leren werken met de historische atlas, de tijdbalk alsook geschreven en ongeschreven bronnen. Module 1: Rome: - Italië van 800 tot 500 v.C.; - Latium en Rome tot 509 v.C.; - de republiek; - de vestiging van het principaat; - de keizertijd. Module 2: middeleeuwen: - de wereld buiten Europa: het Byzantijnse rijk en het Arabisch-islamitische rijk; - de Europese Middeleeuwen: politiek-territoriale en institutionele ontwikkelingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
- Vakspecifieke termen, begrippen en concepten, nodig om zich van het verleden een beeld te vormen, kunnen gebruiken. - Een algemeen historisch referentiekader kunnen hanteren. - Inzicht demonstreren in evolutie en complexiteit van het maatschappelijke gebeuren. - Inzicht demonstreren in de tijd- en plaatsgebondenheid van het menselijke handelen. - Vanuit de historische methode met gevarieerd historisch informatiemateriaal kunnen omgaan. - Het discussie- en constructiekarakter van historische kennis onderkennen. - Interesse betonen voor de grote maatschappelijke problemen in heden en verleden. - Zich kunnen inleven in andere samenlevingsvormen dan de huidige en dan de westerse. - Waardering tonen voor de fundamentele menselijke waarden in de geschiedenis van de mensheid. - Bereid zijn tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid, met kennis van zaken, voor de verdere ontwikkeling van de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Competenties van het 1ste jaar.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • Andere: verplichte literatuur, atlas

B. Verplichte leermiddelen

- De Wever Frans, 2005, Rome. Cursus, KHKempen, Turnbout, 222 p. - De Wever Frans, 2005, Middeleeuwen. Cursus, KHKempen, Turnhout, 196 p. - Eén historisch-wetenschappelijk werk, te kiezen uit een beperkte literatuurlijst. - De Wever Frans e.a., 2005, Historia 3 (handboek + werkboek), uitg. Pelckmans, Kapellen. - X. Adams, Historische atlas, uitg. Van In, Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

Persoonlijk contact op de campus. Per e-mail. Telefonisch contact.
OA:
10254300
Code:
10254300
Vakcoördinator:
Frans De Wever
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands