digitale technieken (2006-2007)

Digitale technieken: (eerste semester)
 • sequentiële machines (Moore en Mealy) zowel synchroon als asynchroon
 • VHDL voor sequentiële problemen (processen)
 • ADC en DAC convertoren
 • Design for testability:
  • Waarom testen, soorten fouten
  • Functionele testgeneratie
  • Foutsimulatie
  • Structurele testgeneratie met o.a. D en kritische pad algorithme
  • Ad hoc design for testability
  • Structurele strategieën voor design for testability
  • Scan design
  • BIST
  • Signatuuranalyse
  • BILBO
  • Boundary scan design
Digitale elektronica: microprocessoren (tweede semester)
 • Getalvoorstellingen
 • Geheugenorganisatie en bepaling van een samengesteld geheugen
 • Computeropbouw: architecturen en registers
 • Adresseringsmethoden
 • Instructieset ARM
 • Stack, subroutines en interruptwerking
 • Input- en output
 • Geheugenschakelingen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
- denk- & redeneervaardigheid, kritische reflectie:
 • het waarom achter bepaalde technieken zoals asynchrone FSM's, ADC en DAC
 • oefening FSM
 • oefening assemblerprogrammatie
 • oefening samenstelling geheugen
- levenslang leren: in bedrijf hoogstwaarschijnlijk andere processor, ....

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student kan:
 • een asynchrone en synchrone sequentiële schakeling ontwerpen
 • met vakgenoten communiceren over DAC en ADC
 • de methodes formuleren die leiden tot het opstellen van teststimuli.
 • de methodes formuleren die gebruikt worden om schakelingen testbaar te maken/houden
 • een eenvoudige microprocessor programmeren in machinetaal
 • een computersysteem samenstellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Elementaire kennis van de werking van een diode
 • Elementaire kennis van de werking van bipolaire transistoren
 • Kennis van de werking van MOS transistoren
 • Booleaanse algebra
 • Minimalisatie door middel van Karnaugh kaarten
 • Combinatorische digitale elektronica
 • (combinatorische) VHDL
 • Analoge elektronica

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- eigen cursus - handboek VHDL

C. Aanbevolen leermiddelen

zie http://www.colleman.be voor o.a. een lijst van referentiewerken, aanwezig in de bibliotheek van de hogeschool

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: computertools

B. Omschrijving

computertool voor - VHDL simulator - simulator van microcontroller

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

open boek voor deel VHDL voorbeeldexamens op: http://www.colleman.be
OA:
03200331
Code:
03200331
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands