Engelse correspondentie (2006-2007)

- Algemeen: Lezergericht leren schrijven in het Engels, in een aan de situatie aangepaste stijl, met oog voor het onderscheid tussen formele en informele taalregisters. - Specifiek: Correcte lay-out van brief, mail, fax presenteren. Via documenten de basis van ‘zaken doen’ begrijpen, d.i. in chronologische orde prijsaanvraag, offerte, bestelling, bevestiging, transport- en leveringsdocumenten, verzekering, facturen, klachtenbrief en antwoord op klachtenbrief, goodwillbrief leren schrijven. ‘In-company’ communicatie leren schrijven: memo’s.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
-Studenten begrijpen de chronologie van de zakelijke correspondentie (achtereenvolgens vraag om inlichtingen, prijsaanvraag, reactie op aanvraag, bestelling, verzending, betaling, klacht, antwoord op klacht, verzekering) -Studenten kunnen, vertrekkend van een kladje, een telefoongesprek enz., een Engelse zakenbrief, fax, mail, memo schrijven. -Studenten kennen het onderscheid tussen formele en informele stijl in brieven, mails en memo’s, en kunnen de juiste keuze maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis Engels (woordenschat, grammatica, schrijf- en leesvaardigheid) zoals verworven in het eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- A. Ashley, Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford, OUP, 2003. - E. Hermans e.a., Commercial Correspondence ad Communication. Workbook. Sixth edition, Kapellen, Pelckmans, 1998.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240282
Code:
02240282
Vakcoördinator:
Ivo Verheyen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Engels