Eindwerk (2006-2007)

Het eindwerk handelt over een reëel en welomlijnd wetenschappelijk of technisch onderwerp op gebied van voeding en diëtetiek en bestaat doorgaans uit een voorstudie en een opgezet praktijkgedeelte. Verzamelde gegevens worden verwerkt en geïnterpreteerd om uiteindelijk tot een besluit te komen. Dit alles mondt uit in een scriptie en een mondelinge presentatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
De student kan een nieuw beroepsspecifiek probleem methodisch analyseren, hierbij inzichten integreren en door combinatie van bestaande oplossingen planmatig en doelgericht een eigen oplossing genereren. De student kan dit werk zelfstandig plannen en organiseren en neemt voldoende initiatieven om dit werk tot een goed einde te brengen. De student kan zijn eindwerk op een gepaste wijze mondeling presenteren en verdedigen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eerste, tweede en derde jaar

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • individuele taak
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Tijdens het academiejaar wordt het eindwerkproces beoordeeld door de begeleider(s). Tijdens het examen wordt het eindwerk inhoudelijk beoordeeld, gepresenteerd en verdedigd voor een jury.
OA:
06022670
Code:
06022670
Vakcoördinator:
Hilde Boeckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands