stromingsleer oef (2006-2007)

Begrippen en wetten van de fluïdomechanica - Wet van Bernouilli - Continuïteitsvergelijking - Viscositeit van een vloeistof - Laminaire en turbulente stroming Stromingsverliezen in een leidingssysteem - Drukverlies in rechte buizen - Drukverlies in hulpstukken Verdringingspompen - Pomparbeid - Indicateurdiagram - Pomparbeid-, vermogen en -rendement Windketels - Doel en werking - Berekening - Toepassingen en uitvoeringen van plunjer- en zuigerpompen Overzicht van waaierpompen - Centrifugaalpompen - Half-axiale pompen - propellerpompen Centrifugaalpompen met radiale uittrede - Principe en constructie - Vergroten van opvoerdruk en debiet - Opstelling - Voorbeeld Eulerse opvoerdruk en werkelijke opvoerdruk - Invloed van de schoepvorm en het aantal schoepen - Rendementen en vermogen ( Sankey diagramma) - Onderlinge afhankelijkheid van debiet, opvoerdruk en toerental - Pomp- en leidingskarakteristieken - Bedrijfspunt - Serie en parallelschakeling van waaierpompen Cavitatie - Invloed van de dampspanning - Net Positive Suction Head Berekeningsvoorbeelden van centrifugaalpompen Opheffen van axiale krachten Asafdichtingen - stopbuspakking - mechanical seals Pompen voor verontreinigde vloeistoffen Pompen voor de chemische industrie Pompen voor de voedingsindustrie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
Toelichting:
De studenten kunnen de algemene wetten van de hydrostatica toepassen. De studenten kunnen de wet van Castelli en de wet van Bernouilli toepassen. De studenten kunnen een eenvoudige pompinstallatie berekenen, d.w.z. - de meest economische leidingdiameter bepalen voor aanzuig- en persleiding - de leidingverliezen berekenen - de manometerische opvoerhoogte bepalen - keuze van een geschikte pomp voor een bepaalde toepassing i.f.v. rendement, vermogen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- Studenten kunnen de wetten van de hydrostatica en de hydrodynamica toepassen. - Studenten kunnen de manometrische opvoerdruk in een leidingsysteem berekenen. - Studenten begrijpen wat cavitatie is. - Studenten kunnen de NPSH van een pompinstallatie berekenen. - Studenten kunnen een volledig pompsysteem voor een landbouw-, tuinbouw- of voedingsbedrijf ontwerpen. - Studenten kunnen de relatie tussen de vorm van de schoep en de opvoerhoogte bij centrifugaalpompen verklaren. - Studenten kunnen de juiste pompkeuze maken voor een bepaalde toepassing. - Studenten kunnen de juiste ventilatorkeuze maken voor een bepaalde toepassing.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Begrippen uit de mechanica Wet van Pascal Viscositeit Dampspanning Eigenschappen van materialen Begrippen uit de thermodynamica: entropie, entalpie

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201902
Code:
03201902
Vakcoördinator:
Fons Verhaert
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands