CAD/CAE pract (2006-2007)

CAE/CAD Ontwerp van onderdelen (parts): - extude, revolve, loft, sweep, shell - gebruik van constraints, dimensioneringen - dimension driven parts - i-features - i-parts Maken van de uitvoeringstekeningen: - semi-automatisch dimensioneren - aanmaken van een sjabloon afdrukblad Assemblages - 3D-constraints - plaatsen van balloons - stuklijst - gebruik van standaard onderdelen (bouten, moeren, lagers..) in assemblages Maken van diverse voorbeeld assemblages Ontwerp van plaatonderdelen ( sheet metal) Ontwerp van gelaste constructies (welding assemblies) Koppelen van design variables aan tabellen in Excel VBA in een tekenpakket Adaptiviteit van onderdelen Projectwerk Visual Basic De cursus bespreekt de argumenten van een procedure. De aandacht gaat ook naar het gebruik van arrays, menu control arrays, control arrays, werken met sequentiële bestanden, debuggen en afhandelen van fouten. Daarnaast worden de grafische besturingselementen en methoden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Maar ook aan het aanmaken van een contextafhankelijk snelmenu, werkbalken en het definiëren van klassen wordt aandacht gegeven. VBA in Excel eist eveneens een gedeelte van de practicumzittingen op, want ook daar worden de besturingselementen, het gebruik van controlestructuren, functieprocedures en subprocedures bekeken.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
- Studenten kunnen een 3D-model opbouwen met een CAD-pakket - Studenten kunnen een assemblage maken en controleren op goede werking. - Studenten kunnen een compleet project uitwerken m.b.v. een CAD-pakket - Studenten kunnen (voorspelbare) fouten opvangen en afhandelen in hun programma. -Studenten kunnen op basis van een omschrijving van een gewenste output een algoritme kunnen samenstellen dat deze output genereert, waarbij gebruik gemaakt kan worden van arrays, menu control arrays, control arrays, grafische besturingselementen en methoden, iteraties, in- en uitvoer van en naar sequentiële bestanden en een zelfgedefineerde klasse. - Studenten kunnen besturingselementen, functieprocedures en subprocedures in Excel hanteren in combinatie met de Excelwerkbladen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Ruimtelijk inzicht (schikking en interpretatie van aanzichten en/of doorsneden). Normen voor het opstellen van technische tekeningen voor de werktuigbouw (aanzichten, doorsneden, perspectieven, maataanduiding ...). Booleaanse operaties. Sterkteleer: randvoorwaarden, soorten belastingen, materiaaleigenschappen. Kinematica van eenvoudige mechanismen. Basiskennis Visual Basic Een zeker vermogen tot het maken van abstracties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus (CAE/CAD) Uitbreidingen voor Visual Basic en VBA in Excel aan de hand van een eigen cursustekst Eigen transparanten. Eigen demonstratieprogramma's Visual Basic Literatuur CHRIS WESTRA, HERMAN TOSSIJN. Windwerkboek: Wat is mogelijk met windenergie, Ecologische Uitgevrij Amsterdam, 1980, [ISBN 90-6224-025-9] BRAM RADEMAKER, RENE WOOLDERRINK.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201370
Code:
03201370
Vakcoördinator:
Fons Verhaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands