Constructies (2006-2007)

Samenstellen en ontbinden van krachten, momenten en koppel van krachten, evenwicht van lichamen Bouwtechnische eigenschappen van een bedrijfsgebouw Thermodynamische grondslagen van een gebouw, berekenen K-waarde van een wand Warmteverlies van een gebouw, berekening globale K-waarde gebouw Temperatuursverloop in, en warmte-inhoud van een wand Relatieve luchtvochtigheid, condensatie, behaaglijkheidgevoel, faseverschuiving, demping Bespreking van de bouwmaterialen voor muren, spanten, vloeren en daken

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen: - het statisch evenwicht van een bouwonderdeel berekenen - de mogelijke belastingen op een gebouw opsommen - de thermodynamische grondslagen opsommen, verklaren, ze toepassen op bedrijfsgebouwen en berekenen - de bouwmaterialen gebruikt voor de constructie van een bedrijfsgebouw onderscheiden, de belangrijkste eigenschappen ervan opsommen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292180
Code:
03292180
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands