RZL (2006-2007)

Je staat stil bij het fenomeen levensbeschouwing in het algemeen en bij je eigen levensbeschouwing in het bijzonder. Je krijgt zicht op het de invloed van je omgeving op je persoonsontwikkeling en je levensbeschouwing. Verder maak je kennis met problematieken die verband houden met de relatie tussen levensbeschouwing en cultuur, wetenschap, grenservaringen en verantwoordelijkheid / vrijheid. Tenslotte sta je stil bij de fenomenen religie, godsdienst en secularisatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een minimum aan communicatieve en cognitieve vaardigheden.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

Bebliotheek: wetenschapppelijke werken, tijdschriften.

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

Hoorcolleges en werkcolleges worden afgewisseld. Studenten maken een werk om een thema uit de syllabus verder uit te diepen.

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • open boek
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
08280110
Code:
08280110
Vakcoördinator:
Bart Van Coillie
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands