Medisch dossier (2006-2007)

Het beheer van het medisch dossier is één van de kerntaken van een medical management assistant.De cursus valt uiteen in drie delen. Het eerste deel gaat in op de samenstelling van het dossier zelf, de vormgeving en de werking van het archief. In het tweede deel wordt geoefend met allerlei versies van electronische medische dossiers.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
De cursus gaat niet enkel over het gebruik van het medisch dossier. Er wordt ook nagedacht hoe een vlot hanteerbaar dossier ineen dient gestoken te worden. Op een zelfde manier worden verschillende vormen van klasseren en archiveren vergeleken en besproken. Een medical management assistant moet aldus kunnen meewerken aan de uitbouw van een dossier en archief.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
Medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim. Dit betekent dat een aantal regels in verband met de verwerking in acht dienen genomen te worden.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Het medisch dossier vormt één van de voornaamste werkinsturmenten waar je als medsich secretaris/secretaresse mee in aanraking komt. Als medical management assistant speel je een belangrijke bij de samenstelling, opmaak en invoeren van gegevens. Ook het archiveren, opzoeken en analyseren behoort tot jouw kerntaken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: tijschriften zoals artsenkranten, software

B. Verplichte leermiddelen

Naast een cursus zijn er een aantal softwarepakketten van het electronisch medisch dossier beschikbaar gesteld door de firma's.

C. Aanbevolen leermiddelen

artsenkranten, reclamemateriaal van firma's

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

In groep verkennen studenten een softwarepakket. Ze maken hierover een presentatie voor de klas.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • presentatie

B. Omschrijving

klassikaal, monitoraat
OA:
08270422
Code:
08270422
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands